Постановка проблеми. Україна переживає сьогодні період кардинальних освітніх змін. Реформування сучасної національної системи освіти відзначається масштабністю і суттєвими змінами. Новий закон «Про освіту» (2017) регулює основні засади нової освітньої системи, закріплює компетентності, яких набувають учні, з урахуванням «Рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя» (2006). У новому законі «Про загальну середню освіту» (2020) більш детально розкрито зміни до Державного стандарту початкової освіти.

Головна мета реформи початкової освіти – створити школу, у якій буде збережено цінності дитинства, де прислухаються до думки учнів, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті, сприятиме виявленню творчості дітей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних умовах розвитку суспільства, інтенсифікації процесів у сфері наук та виробництва, люди повинні мислити ширше та креативно, що нерозривно пов’язано з творчістю. Лише творча особистість спроможна створювати, управляти, пропонувати нові теорії, нові технології, нові напрямки розвитку, швидко знаходити шляхи виходу зі складних нестандартних ситуацій, брати на себе відповідальність за прийняті рішення.

Сучасні дослідники (Шиян Роман, Павло Хобзей, Олександр Ляшенко, Володимир Іванов) визначають сферу творчості як концепцію творчого процесу, що також визначає творчу поведінку та творче мислення як творчі процеси [4].

Про необхідність сприяння розкриттю творчого потенціалу особистості свідчать дослідження Г. Костюка, Н. Кузьміна, О. Матюшкіна, В. Моляко, О. Музики, Я. Пономарьова, Б. Теплова. Вони показали, що творчість – специфічна форма взаємодії людини зі світом, яка, окрім задоволення, створює передумови для духовного зростання.

Мета статті – з’ясувати роль навчання по-новому у формуванні творчої особистості молодшого школяра. Зміни в початковій ланці дають можливість досягати результатів навчання не шляхом механічного заучування, а більш цікавими і прийнятними методами, що дають можливість дитині розкритися, показати свої творчі здібності та максимально розвинути її індивідуальність.

Виклад матеріалу дослідження. Набуті цінності та навички за Державним стандартом знадобляться школярам у професійному та приватному житті. Адже становлення та розвиток Нової української школи (2018 р.) передбачає не лише зміну змісту освіти та перехід на якісно новий рівень функціонування, а найважливіше – реалізації в освітньому процесі принципу дитиноцентризму. Особистість у комплексі з її індивідуальними особливостями, незалежно від характеру, є основним рушієм розвитку суспільства.

Відповідно до Концепцією нової української школи першокласники навчаються по-новому: опановують знання та навички через творчу діяльність, а під час ранкової зустрічі вчаться висловлювати свої думки і почуття, слухати інших. Якщо раніше учні запам’ятовували факти та визначали поняття, а за новим Стандартом і набуватимуть компетентностей. Динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та подальшу навчальну діяльність. Тобто початкова освіта закладає основи загальноосвітньої підготовки людини. Пріоритетне завдання початкової школи на сучасному етапі – не лише сформувати в учнів певну кількість знань, загальнонавчальних умінь та навичок, але й забезпечити подальше становлення особистості дитини, розвиток її розумових здібностей, а передусім – навчити самостійно й творчо мислити [3].

Молодший шкільний вік, як жодний інший етап шкільної освіти, багатий ресурсами, які треба вчасно виявити, підтримати, розвинути. Молодших школярів відрізняє особлива пластичність і вразливість, емоційність і готовність сприймати.

За Концепцією НУШ встановлено такі компетентності: вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична; у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційна; екологічна; інформаційно-комунікаційна; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна; підприємливість та фінансова грамотність.

Для набуття даних компетентностей, школярі навчаються за діяльнісним підходом, це означає, що учні більше часу працюють творчо, а не сидять за партами, слухаючи вчителя. Інтегроване та проектне навчання сприяє тому, що учні отримують цілісне уявлення про світ, вивчають явища з точки зору різних наук та вчаться вирішувати реальні проблеми за допомогою знань з різних дисциплін. Змінюється освітнє середовище, ставлення до дитини: повага, увага до неї і прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання. Спільними для всіх компетентностей є наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми. У дитини формується ядро знань, на яке будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися, цінності та навички, що знадобляться випускникам української школи в професійному та приватному житті.

Проблема творчої особистості є актуальною для всього соціогуманітарного знання в цілому, адже сучасне суспільство спрямоване на інновації, а відповідно і зацікавлене в оволодінні тими засобами та механізмами цілеспрямованої діяльності людини, що забезпечує оновлення та вдосконалення існуючого ладу. Саме педагогіка вивчає механізми формування творчих здібностей людини. В цьому контексті неабиякої актуальності набуває формування творчої особистості – дитини початкової ланки, адже фундаментальні навички закладаються саме в цьому віці. Творчість є багатовимірним і складним явищем. Важко виміряти і визначити одну з найскладніших психологічних концепцій. Однак, можна знайти деякі подібності у різних визначеннях творчості. Дослідники зазвичай визначаючи термін творчості, вказують на: творчу особу, продукт або результат, процес та середовище [2, с. 104].

Для того, щоб сформувати компетентного творчого учня потрібен компетентний і творчий учитель. Робота педагогів за новими Стандартами супроводжується постійним спонуканням до творчості, загальновідомі методики та технології застосовуються із внесенням певних змін відповідно до вікових та індивідуальних можливостей учнів. Важливість і складність проблем, що постають перед педагогами вимагають удосконалення освітнього процесу. Учителі початкових класів знаходяться в пошуці нових підходів до навчання дітей, постійно удосконалюючи професійне та особисте зростання, чим підвищують соціальний статус.

Таким чином, навчання по-новому дає педагогу свободу дій, щодо вибору навчального матеріалу, можливість імпровізувати та експериментувати.

Учитель визначає сам яким чином забезпечити Державний стандарт і отримати результат, щодо знань, та вмінь учнів на кожному етапі навчання.

Висновки. Щоб отримати належний результат діє принцип партнерства між школою та батьками. Співпраця між усіма учасниками освітнього процесу – учителів, учнів, адміністрацій та батьків – наріжний камінь, який допомагає досягти вагомих результатів. Адже тільки так можливо втілити головну мету: змінити освітнє середовище, впровадити навчання для життя, зробити українську школу відкритою, цікавою та сучасною, а діяльність учнів творчою.

Перспективи подальших досліджень. Подальшого вивчення потребують аспекти навчання учнів початкової школи за новим Державним стандартом, а також методики та технології щодо формування творчої особистості, як основної мети початкової ланки нової української школи.

Література

  1. Державний стандарт початкової освіти : затв. Постановою Каб. Міністрів України, від 21 лютого 2018 р. № 87.
  2. Carr, John. The imagination and the Primary School Child // Creativity and the Arts in Primary School. Discussion Documents and Proceedings of the Consultative Conference on Education. 2009, P. 99-106.
  3. Нова українська школа в умовах викликів сучасності : зб. тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 року / за заг. ред. Л. В. Задорожної-Княгницької. Маріуполь : МДУ, 2019. 248 с.
  4. Стандарт творчості «Освіта України», № 32 від 20 серпня 2018 року. URL : http://polishproject.nus.org.ua/standart-tvorchosti/ (Дата звернення : 01.03.2019 р.)