Як підвищити кваліфікацію
у центрі прогресивної освіти "Генезум"?

header
 • збірник матеріалів
 • публікація на сайті genezum.org безкоштовна
 • заочна участь
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 5 год, 0.05/0.1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • постійний доступ
 • можна проходити у будь-який час
 • дистанційне навчання
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 16/30 год, 0.5/1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • безкоштовний перегляд
 • інтерактив зі спікером
 • онлайн формат
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 2 год, 0.06 ЄКТС
СКОРО

У статті теоретично  обґрунтувано структуру інноваційної діяльності вчителя іноземної мови, викладено особливості здійснення інноваційної діяльності вчителем, проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних науковців на структурний склад інноваційної діяльності, висвітлено структурні компоненти інноваційної діяльності педагога.

Ключові слова: структура інноваційної діяльності, інноваційна діяльність, інновації.

Введення в дію нового Державного стандарту початкової державної освіти, модернізація української освіти вимагає від вчителів іноземної мови у початковій школі переорієнтації змісту та структури підготовки до процесу навчання. Позитивні зміни в освіті   пов’язані з інноваційними процесами в системі  організації вивчення іноземних мов у школах.

Визначення мети, завдань дослідження та обґрунтування його актуальності. Метою даної статті є теоретичний аналіз структури інноваційної діяльності вчителя іноземної мови. Дана робота аналізує погляди сучасних науковців на проблему інноваційної діяльності вчителя іноземної мови (визначає структурні компоненти, містить детальну характеристику).

Інноваційна діяльність вчителя -- сукупність різних за цілями та характером видів робіт. Це система, спрямована на реалізацію нововведень на основі використання та впровадження нових наукових ідей, знань, підходів або трансформації відомих результатів наукових досліджень та практичних розробок. Вона носить багатоплановий, комплексний характер, втілюючи поєднання наукових, технологічних, організаційних заходів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі окремі питання щодо інноваційної діяльності в галузі освіти висвітлені за такими напрямами:

 • інноваційні педагогічні технології: О.Євдокимов, М.Жалдак, І.Носаченко, В.Олійник, А. Підласий, І.Підласий, С.Сисоєва;
 • обґрунтування структури, змісту та результатів інноваційної діяльності в системі освіти, експертиза, оцінювання та відбір освітніх нововведень, моніторинг інноваційних освітніх процесів: К.Баханов, Л.Даниленко;
 • інноваційне середовище: В.Бобрицька, Г.Кравченко;
 • інноваційний експеримент Ю.Гільбух, М.Дробноход;
 • теоретичні питання педагогічної інноватики, визначення структури, закономірностей функціонування та розвитку інноваційних процесів у педагогічних системах: О.Божко, Л.Буркова, Л.Ващенко, І.Дичківська;
 • удосконалення навчально-виховного процесу: З.Абасов, А.Алексюк, І.Зайченко, В.Кремень, Н.Кузьміна, О.Савченко, Г.Сиротенко;

Організація навчально-виховного - це система, що залучає ієрархічно пов’язані системи функціонування та розвитку колективу, організації в цілому. Розвиток виступає провідним, а система функціонування – підпорядкованою, адже суб’єктом, носієм інноваційного процесу є, насамперед, педагог-новатор.

Наприклад, дослідник О.Козлова серед функційних компонентів інноваційної діяльності вчителя виділяє:

 • особистісно-мотивовану переробку освітніх програм;
 • прийняття рішення про використання нового;
 • формулювання мети і загальних концептуальних підходів;
 • планування етапів експериментальної роботи;
 • прогнозування можливих труднощів;
 • упровадження нововведень у навчальний процес;
 • корекцію й оцінку інноваційної діяльності [4, c. 87].

Мені хотілося б зазначити, що вчитель повинен бути всебічно розвиненою особистістю,  який може запровадити на практиці  інноваційно-освітніх системи.

Найбільш поширені точки зору різних науковців на компонентний склад інноваційної діяльності вчителя стисло представлено у таблиці 1.

Таблиця 1

Погляди різних науковців на структуру інноваційної діяльності вчителя

Компоненти

інноваційної діяльності

Автори, що використовують термін

1.

Рефлексивний, валеологічний, операційний, інформаційна культура.

Демиденко Т. [5]

2.

Мотиваційний, когнітивний, процесуальний

Клокар Н. [3]

3.

Філософський, креативний, рефлексивний, валеологічний, технологічний.

Козлова О. [4]

4.

Креативний, рефлексивний, технологічний, мотиваційний.

Сластьонін В. [5]

Із Таблиці 1. видно, що у сучасних науково-педагогічних дослідженнях існує певна невизначеність щодо єдиної структури інноваційної педагогічної діяльності.

Проаналізувавши роботи, акумулювавши  власний досвід роботи вчителем, хочу зазначити, що  інноваційна діяльність вчителя іноземної мови складається з таких компонентів:

 • валеологічний,
 • креативний,
 • мотиваційний,
 • особистісний.
 • рефлексивний,
 • технологічний,
 • філософський,

Ці компоненти взаємопов’язані. Діяльність вчителя, у тому числі й інноваційна, співвідноситься з більш ніж одним мотивом, тобто вона є полімотивованою. Талановиті педагоги прагнуть особистісно-професійного розвитку і досягнення професіоналізму,   фахової самореалізації.

Креативний компонент є центральним у структурі інноваційної діяльності. Цьому сприяють такі форми навчання як діалог, дискусія, ділові ігри, методи проблемного, евристичного та розвивального навчання.

Сучасний педагог повинен бути креативним, активним, здатним на  оригінальність. Вчитель сьогодення – це людина здатна до  критичного мислення,  генерування ідей, застосування найкращого досвіду однодумців на практиці. Існує три  етапи розвитку креативності вчителя можна зазначити:

 • - початковий
 • - проміжний
 • - завершальний

Характеристики кожного з них наведено у таблиці 2

Етапи розвитку

Дії вчителя

по реалізації завдань

Основні характеристики

- початковий

·               залишається у межах засвоєних базових способів діяльності;

·               утруднені дії, що виходять за межі загальноприйнятих,

·               відсутня ініціатива в постановці цілей

цей етап характеризується низьким рівнем креативності

- проміжний

·               реалізує власні ідеї, порівнюючи між собою різноманітні інноваційні зразки;

·               на основі спостережень, узагальнення фактів приходить до створення більш ефективних способів діяльності або конкретних педагогічних знахідок

Середня рівність креативності.

Поява власних ідей.

Створення проектів

- завершальний

·               накопичення спостережень, коли педагогічні знахідки стають для вчителя стимулом до дослідження,

·               пошук альтернативи,

·               усвідомлення причиново-наслідкових зв’язків і залежностей;

·               діяльність набуває власне дослідницького характеру

високий рівень креативності

На завершальному етапі можна говорити про прояв у вчителя основних рис креативності, відкритість для нового, бажання застосувати кращий досвід колег для досягнення поставленої мети, а також напрацювання власного досвіду, аналіз невдач, визначення причин.  Питання інноватики дуже важливе, особливо зараз у період реалізації програми НУШ.

Перед вчителями англійської мови в початковій школі постає проблема пошуку шляхів підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення мови, позитивної мотивації до навчання. Однією із можливостей у вирішення цієї проблеми є використання інноваційних технології у навчанні.

Щоб зробити традиційні уроки цікавими, підвищити ефективність навчального процесу і рівень знань учнів, ми, вчителі КУ ССШ № 2 м. Суми, використовуємо на уроках інноваційні методи.

Діти не є пасивними споглядачами уроку, а беруть активну участь у діалогах та рольових іграх, читають  тексти, інсценізують розповіді. Ми використовуємо різні види роботи, але результатом є володіння і розуміння мови.  Крім вище зазначених ми застосовуємо такі підходи до викладання іноземних мов, як:

 • Використання технічних засобів навчання (комп’ютерних та мультимедійних, мережі Internet).
 • Інтерактивні методи викладання. («inter» — взаємний і «асt» — діяти - інтерактивний - здатний до взаємодії, діалогу).Навчання відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання, де учніі вчитель працюють разом, дружньо.

За допомогою інтерактивного навчання можна більш яскравіше пояснити, продемонструвати правила, але і тут велика роль вчителя-наставника, друга, який сприяє засвоєнню нового.

У середній школі ми застосовуємо інші методи спілкування – листування, робота з плакатами, підготовка проектів з вивченої теми. Але завдання початкової школи – надати дітям знання, підготувати їх до виконання більш складних завдань, навчити не боятися зробити помилку – і це головна мета вчителя. Діти з натхненням розповідають свої придумані теми, користуючись постерами, листівками, фотографіями, малюнками. З опорою учні складають розповіді та діалоги на теми «Сім’я», «Спорт», «Школа» та інші. Така форма роботи на уроці є особливо ефективною на етапі актуалізації вивченої лексики з певної теми.

Під час роботи з текстом ми використовуємо метод «Позначки» 

Цей метод доцільно використовувати під час роботи з текстом, як на уроці так і вдома. Під час читання учні роблять позначки в тексті, відзначають ті частини, які підтверджують те, що вони знали; містять нову інформацію; містять цікаву інформацію, про яку учні хотіли б знати більше; містять незрозумілу інформацію. На дошці обов'язково вивішують таку таблицю:

Галочка(v) - якщо інформація підтверджує знання.

Мінус (-) – інформація суперечить знанням учнів.

Плюс (+) – нова інформація для читача.

Знак питання (?) – інформація незрозуміла під час читання, яка потребує додаткового пояснення.

На уроках англійської мови у початковій школі ми не лише застосовуємо рольові ігри і ігрові технології навчання, обігруємо ситуації  («У магазині», «Купуємо продукти» та інші.), а й створюємо ігрове середовище. Мета гри - засвоєння навчального матеріалу, вмінь і навичок, це також можливість самовизначитися, розвинути твор­чі  здібності дитини.

Зараз все більш популярним стає комп'ютеризоване навчання. Зокрема, у дітей є прекрасна можливість вивчати матеріал підручників «Quick Minds» за допомогою інтерактивних додатків.

Виконання комп’ютерних  завдань сприяє розвитку:

 • зацікавлення мовою,
 • розширення знань учнів з певної навчальної теми,
 • унаочнення навчального матеріалу.

Проте мені здається, що лише вдале поєднання різних методів викладення  матеріалу, креативність вчителя, інноваційність допоможуть досягти кращого результату.

Література

 1. Гончарова О.А. Структура інноваційної діяльності вчителя англійської мови, К. 2016. -14 с.
 2. Демиденко Т.М. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.М. Демиденко. – Ч., 2004. – 220 с.
 3. Клокар Н.І. Психолого-педагогічна підготовка вчителя до інноваційної діяльності: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Н.І. Клокар. – К., 1997. – 227 с.
 4. Козлова О.Г. Підготовка вчителя до інноваційної діяльності в системі післядипломної освіти: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / О.Г.Козлова. – К., 1999. – 235 с.
 5. Попова О.В. Розвиток інноваційних процесів у середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах України в XX ст.: дис. ... доктора пед. наук: 13.00.01 / О.В. Попова. – Х., 2001. – 530 с.
 6. Інтернет - матеріали журналу http://molodyvcheny.in.ua/files/