Кожна людина мислить, вона має сумнів, але впевнена, коли діє!
(А. Франс)

Сучасна українська освіта має відповідати запитам з боку суспільства та особистості, потребам економіки,  а також світовим тенденціям. Час змінюється, змінюються діти, змінюються їхні запити, пізнавальні інтереси, їхні можливості, потреби, змінюються завдання і цілі сучасної шкільної освіти.

Основна мета НУШ – створення школи, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у житті, створення основи для неперервної освіти і подальшого розвитку наукового потенціалу. Саме в цих умовах підсилюється висока роль учителя як партнера у вихованні, розвитку освіченої особистості.

Нинішнє покоління учнів, народжених після 2000 року, – це перше повністю цифрове покоління. Їх називають «generation Ζ» або «покоління Ζ», «цифрові люди», бо вони пов'язані між собою за допомогою мережі Інтернет, YouTube, мобільних телефонів, SMS і MP3-плеєрів. Їх цінності знаходяться ще у процесі формування, але психологи відзначають тяжіння до індивідуалізму, самовпевненість і спрямованість до успіху. Дітей необхідно навчити працювати у команді, не впадати у відчай перед труднощами, вчити допомагати один одному, підвищувати мотивацію до навчання, формувати стійкі навички раціональної поведінки і проектування діяльності в життєвих ситуаціях

Отже, зрозуміло, що умови традиційного навчання з вимогами фундаментальних системних знань із предметів та методами суб’єкт-об’єктного репродуктивного навчання не є ефективними для порозуміння тих, хто навчається, із тими, хто навчає. Необхідно шукати нові підходи та технології оптимізації навчання.

Кажуть, що коли дує вітер, не потрібно захищатися від нього, а потрібно будувати вітряк. Одним із таких вітряків і є застосування кейс-технології в початковій школі.

Кейс-технологія як навчальний метод використовується для того, щоб задіяти комунікативні та творчі здібності учнів, навчити їх здобувати знання та сформувати компетентності.

Що саме являє собою цей навчальний метод та які його особливості?

Суть методу полягає в використанні конкретних випадків (ситуацій, історій, тексти яких називаються «кейсом») для спільного аналізу, обговорення або вироблення рішень учнями з певного розділу навчальної дисципліни.

Кейси (ситуаційні вправи) мають чітко виражений характер і мету. Як правило, вони пов’язані з проблемою або ситуацією, яка існувала чи і зараз існує. Це завжди моделювання життєвої ситуації, і те рішення, що знайде учасник кейса, може служити як відбиттям рівня компетентності і професіоналізму учасника, так і реальним рішенням проблеми.

У кейс-технології не даються конкретні відповіді, їх необхідно знаходити самостійно. Це дозволяє учневі, спираючись на власний досвід, формулювати висновки, застосовувати на практиці одержані знання, пред’являти власний (або груповий) погляд на проблему. В кейсі проблема представлена в неявному, схованому вигляді, як правило, вона не має однозначного вирішення.

Цінність кейс-технології полягає в тому, що вона одночасно відображає не тільки практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми.

Кейс-метод передбачає командний характер пізнавальної діяльності, творчий підхід до пізнання, поєднання теоретичних знань і практичних навичок, глибоке занурення у ситуацію. Технологія „кейс” досить сильно впливає на професіоналізацію учнів, сприяє їхньому дорослішанню, формує інтерес і позитивну мотивацію до навчання. Кейс-технології дають змогу виявити різноманітні точки зору, розвинути навички аналізувати та мислити критично.

Які ж варіанти і формати кейс-уроків?

За тривалістю: моделювання у рамках з однієї теми у рамках одного предмету, тематичні тижні, фрагменти уроків, інтегровані уроки.

За місцем проведення: у музеї, аптеці, магазині; бібліотеці, класі, на природі, у спортивній залі.

За формами роботи: групами, індивідуально, командно, разом із батьками.

За навчальними прийомами: кубування, переписування листами, Діаграми Венна, «Фішбоун», «Мозковий штурм», перегрупування команд, «Сторітеллінг»,  «Кластер».

За мотивацією учня: похвала вчителя, оцінки, набирання балів, реакція батьків, самоствердження серед «своїх».

Кейс-метод не є універсальним. Ефективність методу в тому, що він достатньо легко може бути поєднаний з іншими методами навчання. Його слід використовувати не замість, а в сукупності з класичними навчальними методиками, тобто кейс-метод дозволить доповнити арсенал методичних прийомів. Кейс-метод вигідно відрізняється від інших активних методів навчання своєю універсальністю. Він може бути основою, яка формує весь навчальний процес, дозволяючи сформувати не тільки окремі заняття, але й цілі навчальні блоки, курси та програми.

Головне, що повинен містити в собі кейс:

 • проблему, яка передбачає кілька варіантів її вирішення;
 • допоміжну інформацію;
 • завдання.

Що потрібно врахувати при використанні цієї технології в початковій школі? Обов’язково повинна бути ігрова оболонка, діти можуть досягати цілі різними способами, в роботу повинен бути включений кожен учасник, результати гри можуть бути різними, як позитивними, так і негативними. Але це є досвід.

Отже, кейс-технологія - не самоціль в роботі викладача, а адекватний інструмент формування компетентностей, що виходять за межі навчального простору. Ефективність навчання за допомогою кейс-методу очевидна. Учню надається можливість перевірити теорію на практиці, активізувати свої здібності, творчо мислити. З іншого боку, практична ситуація викликає інтерес до процесу навчання, оскільки стає ясно, яких теоретичних знань не вистачає для вирішення проблеми.

Кейс-технології розвивають уміння:

 • аналізувати і встановлювати проблему;
 • чітко формулювати, висловлювати та аргументувати свою позицію;
 • спілкуватися, дискутувати, сприймати й оцінювати вербальну і невербальну інформацію;
 • приймати рішення з урахуванням конкретних умов і наявності фактичної інформації.

Кейс-технології допомагають:

 • зрозуміти, що найчастіше не буває одного єдиного вірного рішення; · виробити впевненість в собі і в своїх силах, відстоювати свою позицію і оцінювати позицію опонента;
 • cформувати стійкі навички раціональної поведінки і проектування діяльності в життєвих ситуаціях;
 • підвищити мотивацію навчання в учнів;
 • розвинути інтелектуальні навички в учнів, які будуть ними затребувані при подальшому навчанні та у професійній діяльності.

Ґрунтуючись на всьому вищевикладеному, можна зробити висновок про те, що застосування кейс-технологій є одним із затребуваних на сьогодні методів навчання учнів.

Література

 1. Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті. – К.: КНЕУ,1999. – 128 с.
 2. Нова українська школа : порадник для вчителя / під заг. ред. Н.М. Бібік - Київ : ТОВ «Вид. дім «Плеяди», 2017. – 206 с.
 3. Освітні технології. / Ред. О. М. Пєхота. – К.: А.С.К., 2002.- 256 с.
 4. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології. Навчальний посібник. – К.: Просвіта, 2000. – 368 с.
 5. Ситуационный анализ, или Анатомия Кейс-метода / под ред. д-ра социологических наук, профессора Сурмина Ю.П. - Киев: Центр инноваций и развития, 2002. – 286 с.
 6. ЕССН the case for learning [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ecch.com/educators/casemethod/resources/freecasesoverview.