Дослідження проблеми полягає в тому, що робота присвячена біоадекватному (ноосферному) навчанню, яка озброює вчителя універсальними педагогічними інструментами, має важливе пізнавальне значення і надає новий зміст освіти, зорієнтовано на всебічний гармонійний розвиток дитини, пропорційне формування трьох сторін цілісної особистості: тілесної, чуттєвої й духовної [2].

Освітньо-пізнавальний процес в новій українській школі рекомендується базувати на компетентнісно орієнтованих завданнях із використанням сучасних освітніх технологій. Серед важливих педагогічних проблем, які вирішує нова українська школа, все більше уваги приділяється формам, методам, прийомам та засобам навчання, правильному їх добору й умілому застосуванню, які можуть допомогти підвищити інтерес учнів до досліджуваного матеріалу, активізувати їх пізнавальну діяльність на уроках, підвищити рівень їх компетентності. Система розвивального навчання, яка дає можливість формувати загальну та предметну компетентність учня, передбачає використання більш ефективних педагогічних технологій, серед них – біоадекватна (ноосферна) технологія як метод наукового дослідження та навчання [4].

Біоадекватна методика пропонує сприйняття інформації природним шляхом через сенсорно-моторний, символьний, логічний та лінгвістичний етапи. При цьому працюють усі канали сприйняття: слуховий, зоровий, смаковий, тактильний та чуттєвий (органи нюху).

Невід’ємною складовою діяльності закладу освіти є формування здоров’язберігаючої компетентності учнів під час освітнього процесу. Цьому методу приділялася увага в наукових працях та підручниках методистів, які розробляли підхід до біоадекватної методики для формування здоров’язберігаючої компетентності в новій українській школі. Досвід практичної роботи видатного українського педагога Сухомлинського В.О., вчення Вернадського В.І., науково-експериментальне дослідження вчених Маслової Н.В., Антоненко Н.В. та інших дають підставу стверджувати, що одним із таких шляхів є ноосферна освіта, яка спроможна навчити людину самостійно обирати своє місце в системі “природи-суспільство”, уміти ставити мету та обирати засоби її досягнення, бачити наслідки своїх дій. Методика цілісного мислення академіка Маслової Н.В. [3] пропонує технологію інноваційного навчання, яке дозволяє зберегти й відновити здоров’я учнів, легко сприймати нову навчальну інформацію й довго утримувати її у своїй пам’яті.

Отже, біоадекватна технологія виконує функцію метода, коли молодший школяр отримує інформацію через усі канали сприйняття, усі види пам’яті, чергування роботи правої та лівої півкуль головного мозку.

Таким чином, біоадекватна (ноосферна) технологія створює сприятливі умови для активізації мислення, уяви і творчої діяльності молодшого школяра. Учні з великим інтересом виконують завдання з біоадекватної технології, які супроводжують їх творчу, дослідницьку, ігрову і проектну діяльність.

Література

  1. Антощук Є.В. Вісім уроків ефективного запам’ятовування. ‒ Вінниця:Поділля, 2002.
  2. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 липня № 605./ Газета « Завуч», №28, жовтень 2004.
  3. Маслова Н.В. Ноосферное образование. М., 2002.
  4. Ноосферное образование в Украине: биоадекватная методика преподавания учебных дисциплин в V‒ХІ класах./ Методическое пособие / Змиев, 2006.