Як підвищити кваліфікацію
у центрі прогресивної освіти "Генезум"?

header
 • збірник матеріалів
 • публікація на сайті genezum.org безкоштовна
 • заочна участь
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 5 год, 0.05/0.1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • постійний доступ
 • можна проходити у будь-який час
 • дистанційне навчання
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 16/30 год, 0.5/1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • безкоштовний перегляд
 • інтерактив зі спікером
 • онлайн формат
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 2 год, 0.06 ЄКТС
СКОРО

Вступ

Гурткова робота в закладах дошкільної освіти є популярною формою організації дитячої життєдіяльності і становить невід’ємну частину освітнього процесу. Вона розглядається як ефективний шлях формування компетентної та творчої особистості у контексті своєчасного виявлення інтересів,  здібностей і нахилів дітей, розвитку креативності як однієї з базових якостей. Проблема своєчасного виявлення творчих засад уже з перших років життя дитини вкрай актуальна, а, відтак, організація різноманітних гуртків та студій у ЗДО потребує окремої уваги з боку  директора та вихователя - методиста.

1. Гурткова робота як засіб розвитку творчої особистості в дошкільному віці.

  1.1. Мета та завдання гурткової роботи.

Гурток (студія, секція) у закладі дошкільної освіти є додатковою організаційною формою освітнього процесу.

Метою та завданням гурткової роботи є :

- задовольнити потреби і цікавість дитини до певного виду діяльності;
- розвивати мовленнєве мислення, увагу, пам'ять, загальну і дрібну моторику, її природні задатки, своєчасно виявляти обдарованість;
- розширювати і закріплювати уявлення про навколишній світ, про предмети та явища довкілля;
- формувати у дітей адекватну самооцінку своїх здібностей, упевненість у своїх можливостях, вміння працювати парами; групами, вчити домовлятися про роботу, прогнозувати спільний результат;
- виховувати у дітей інтерес до мистецтва, літератури, фізичної культури, природи, естетичного й художнього смаку, до різних видів діяльності з використанням нетрадиційних технологій, учити застосовувати їх на практиці охайність у роботі, бажання доводити почату справу до кінця;

1.2 Складові організації гурткової роботи.

Для належного забезпечення гурткової роботи потрібно чітко визначити її складові організації та керівництво нею, як от:

- нормативно – правове забезпечення (законодавча база , посадова інструкція та інструкція з охорони праці керівника гуртка);
- профільне спрямування гуртка;
- список дітей, розклад занять;
- графік роботи, документація, яка регулює діяльність гуртка (програма, перспективний і календарний плани роботи, журнал планування та обліку проведення гурткових занять, журнал обліку проведення індивідуальних занять);
- картотека методичних розробок та дидактичних ігор;
- звіт про результати ( підсумки) роботи гуртка.

Профільне спрямування гуртків може бути різним. Найбільш поширені гуртки естетичного спрямування (образотворчої діяльності або художньої праці, хореографічні, вокальні, гри на музичних інструментах, театральні), фізкультурно – оздоровчий, гуманітарного, пізнавального тощо.

Визначаючи профіль гурткової роботи ЗДО, варто враховувати кілька чинників:

- інтереси та хист самих вихованців, які вивчаються батьками і педагогами під час щоденних спостережень за дітьми на заняттях, у самостійній діяльності, іграх тощо;
- замовлення батьків, які виявляються завдяки анкетуванню, усному опитуванню, в бесідах;
- наявність матеріальних умов результативної роботи (спеціальні приміщення, матеріали, інвентар, обладнання, технічні засоби навчання);
- кадрове забезпечення (керівником гуртка може бути спеціаліст певного фаху, який відповідає профілю гуртка, або фахівець , який працює в ЗДО за штатним розписом).

До керівництва гурткової роботи доцільно залучати батьків вихованців, інших членів родини, які (за домовленістю з адміністрацією закладу або за власним бажанням при наявності медичної довідки про стан здоров’я) на громадських засадах можуть брати участь у проведенні окремих гурткових занять. Наприклад з вишивання, орігамі, художньої праці тощо. Тут важливо враховувати наявний рівень їх виконавських умінь, їхній хист до спілкування з дітьми, інтерес, схильність до педагогічної діяльності . Адміністрація закладу та керівник гуртка мають опікуватись такими «добровольцями», надавати їм своєчасно допомогу в підготовці гуртових занять, заохочувати їх ініціативу, потяг до творчості .

Список дітей, які відвідують гурток, може бути складений у табличній формі й містити такі дані: порядковий номер, прізвище та ім’я дитини, дата народження або вік дитини , група, у якій виховується дитина. Гуртковою роботою в закладі дошкільної освіти можуть бути охоплені діти всіх вікових категорій або діти старшого дошкільного віку.

Слід пам’ятати: досягненню високої результативності, максимального виявлення природних здібностей, забезпечення особистісно - орієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини сприяє оптимальна наповнюваність гурткової групи в кількості 10 - 12 вихованців на одному занятті.

Список дітей затверджує керівник ЗДО.

Розклад занять гуртка також затверджує керівник ЗДО.

При складанні загального розкладу занять та занять гуртка потрібно уникати дублювання його профільного спрямування із тими видами діяльності, на яких базувались програмові заняття в першу половину дня. Наявність такого розкладу дає змогу раціонально спланувати використання приміщень, відведених під гурткову роботу.

Керівник гуртка в межах свого робочого часу та гранично допустимого навантаження дитини проводить від одного до трьох занять з кожною групою на тиждень. Тривалість гурткових занять повинна відповідати вікові дітей і не перевищувати загальноприйняті методичні норми тривалості базових занять. Тож слід пам’ятати, що достатнім є відвідування дитиною одного гуртка на день. А отже, не варто записувати її до двох гуртків. Тому так важливо, щоб педагоги й практичні психологи ЗДО своєчасно проводили роботу з батьками.

Гурткову роботу доцільно проводити у другу половину дня в час, відведений для самостійної діяльності дітей. Тривалість роботи гуртка може бути 25 - 30 хвилин. Керівник гуртка повинен раціонально використовувати час, відведений на заняття, розподіляти його на активні та пасивні форми роботи з дітьми. Основне місце на гурткових заняттях відводиться практичній роботі дітей. Не треба забувати, що діти з великим задоволенням займаються практичною роботою, тому на теоретичну частину відводиться небагато часу, який повинен пройти динамічно, цікаво, щоб гуртківці з бажанням перейшли до виконання практичних завдань.

Так, як керівник гуртка несе відповідальність за життя та здоров’я дітей, на першому занятті з дошкільнятами проводиться первинний інструктаж по використанню необхідного обладнання та матеріалів.

Програма гуртка.

Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним програмово - методичним забезпеченням.

Програма гуртка – це нормативний документ, що визначає: мету, завдання, зміст, обсяг, порядок, способи організації освітньої діяльності та вимоги до її результатів.

Робота гуртка може будуватися за чинними програмами для дітей дошкільного віку, які передбачають зміни підходів до організації життєдіяльності дітей, що забезпечується шляхом насичення цікавим змістом буття дітей спільно із дорослим у спеціально створеному розвивальному просторі. Керівник гуртка може внести до такої програми певні зміни з урахуванням особливостей освітнього процесу, методичного, матеріально – технічного забезпечення, рівня підготовленості закладу дошкільної освіти, регіональних особливостей тощо. Внесені зміни не можуть змінювати змісту освітньої програми, яка взята за основу. Незмінними залишаються мета, завдання, очікуваний результат гурткової роботи.

Гурток може працювати за авторською програмою, складеною творчою групою або керівником закладу на основі власного доробку та запозиченого досвіду інноваційної педагогічної діяльності. Така робоча програма має узгоджуватися з освітньою програмою, за якою працює заклад і не є її копією. Авторська робоча програма потребує експертної оцінки та затвердження на педагогічній раді ЗДО перед початком навчального року.

Якщо гурткова робота організовується як додаткова освітня послуга ( на безоплатній або платній основі), її програма затверджується на рівні місцевого органу управління освіти після попереднього рецензування та узгодження із спеціалістами науково – методичних центрів на місцях.

План гурткової роботи.

Правильне планування є однією з умов успішної роботи гуртка. Керівник гуртка, керуючись робочою програмою , складає перспективний та календарні плани гурткової діяльності. Перспективний план ( у формі сітки або таблиці)  розробляється, зазвичай, на навчальний рік ( за бажанням на місяць , квартал, півріччя) і затверджується директором закладу.  У ньому зазначається місяць проведення, тематика усіх занять ( не менше чотирьох на місяць) , програмові завдання,  за бажанням - матеріали, атрибути, обладнання. Календарно - тематичний план містить розробки занять на один  - два тижні ( з орієнтовного розрахунку один - два заняття щотижня ), в яких зазначається тема, програмові завдання, матеріал, обладнання, атрибути та схематично хід кожного заняття.

Журнал планування та обліку гуртка.

Свою діяльність керівник гуртка фіксує у журналі планування та обліку гуртка, що має таку структуру: титульна сторінка, мета і основний зміст гуртка, графік роботи гуртка ( розклад занять), відомості про членів гуртка, плани роботи гуртка (календарно – тематичний), конспекти занять, облік відвідування дітьми гуртка.

Картотека методичних розробок та дидактичних ігор .

Розроблення та систематизація матеріалів діяльності гуртка є одним із основних завдань його керівника. Тому створенню картотеки методичних розробок та дидактичних ігор потрібно приділити особливу увагу. До картотеки слід включити: дидактичні ігри; дидактичні посібники (авторські та запозичені); конспекти занять чи інших форм роботи з дітьми, розроблені керівником гуртка; конспекти занять, інші форми роботи з дітьми, запозичені з фахових джерел та відпрацьовані на практиці, зазначивши джерело, з якого взято матеріали; конспекти підсумково - звітних занять; літературу.

Звіт про результати ( підсумки) роботи гуртка.

В кінці навчального року або двічі на рік у план роботи гуртка потрібно включати проведення підсумково - звітних заходів: – занять, свят тощо. Такі заходи слід проводити з використанням нетрадиційних форм роботи: вернісажів, ток – шоу, гала – концертів, марафонів та інших. Їх можна проводити з однією гуртковою групою або зі всіма, обов’язково включаючи пісні, танці, сюрпризні моменти, казкових героїв, які відображають тематику гуртка. Під час таких форм роботи керівник гуртка демонструє результати гуртківців для їх батьків, працівників закладу, гостей.

 1. Організація гуртків протягом дня (з досвіду роботи).

У нашому закладі дошкільної освіти гурткова робота організована за принципами видатного українського педагога Софії Русової, яка говорила , що «виховання є творчий талант, який має фундаментом науку – закони психологічні і фізіологічні, керується спостереженнями таких вчинків дитини, таких нахилів її, які нам пояснюють, що таке саме дитина, який її духовний склад; ця творча робота виховання не може затримуватись в якихось сталих, раз назавжди вироблених формах, вона мусить себе постійно перевіряти і життєвим досвідом, і науковим експериментом, і роботою в громадках.»

 В закладі працює 14 гуртків різного профілю, які проводяться фахівцями ЗДО; 3 – із залученням спеціалістів дитячо – юнацького клубу фізичної підготовки; 2- на платній основі. (Додаток)

Перед тим, як організувати гурткову роботу, керівником закладу з педагогами було проведено навчання з питань нормативно – правового забезпечення даного виду діяльності. Були проаналізовані закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний  заклад, постанови Кабінету міністрів з питань надання освітніх послуг, розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих дітей, інструктивно – методичні рекомендації про організовану і самостійну діяльність дітей у ЗДО, методичні листи МОН України з питань організації освітнього процесу, а також різні методичні матеріали та програми .

Відповідно до Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах було розроблено номенклатуру справ керівника гуртка (Додаток).

Керівниками гуртків є вихователі кожної вікової групи , інтереси, здібності, хист яких співпадає з його профільним спрямуванням. До організації гуртка також залучені спеціалісти. Педагоги виконують обов’язки керівника гуртка згідно його посадової інструкції та інструкції з охорони праці, затверджених директором закладу.

Рішенням серпневої педагогічної ради ЗДО було затверджено програми гуртків, які розроблялися його керівниками відповідно до Державної освітньої та парціальних програм, що відповідають профілю гурткової діяльності. На основі програм гурткової роботи педагогами були розроблені перспективні плани роботи на навчальний рік, які включили в себе тему, мету та матеріал. У разі знаходження цікавого інноваційного матеріалу, керівник гуртка може вносити зміни до написання календарно – тематичного плану, який узгоджується вихователем – методистом. (Додаток).

Результати спостережень педагогів за розвитком дітей в повсякденному житті, на заняттях та анкетуванням батьків, а також враховуючи власні побажання вихованців, дозволило більш правильно розподілити їх по гуртках та скласти відповідні списки (Додаток). Таким чином, до гуртка певного профілю залучені діти різних вікових категорій ( від 3до 6 ( 7 )) років. Робота гуртка для дітей раннього віку проводиться разом з батьками.

Гурткова робота у нашому закладі організовується в другій половині дня щотижня у визначений день. На початку навчального року керівник закладу затверджує графік роботи гуртків: 15. 45 год. – 16. 15 год.

У день роботи гуртка помічники вихователів з 15.30год. до 15.40год. розводять дітей своїх вікових груп згідно списку по гуртках, які організовані на інших вікових групах. А о 16.15год. забирають дітей (згідно списку) до своєї групи.

І, як підсумок, в кінці кожного навчального року проводиться «Вернісаж дитячої творчості». У музичній залі відбувається виставка кращих робіт, виготовлених руками дітей під час відвідування гуртків. Всі учасники представляють свої гуртки засобами пісень, танців, вистав із залученням батьків. На вернісаж запрошуються працівники закладу, гості, засоби масової інформації.

Додаток

Додаток

Номенклатура справ керівника гуртка

Індекс справи

Заголовок справи

Кількість справ

Термін зберігання справи

Примітка

11- 01

Робоча програма за якою працює гурток

1

1 рік

ст.5536

Після заміни новою

11- 02

Перспективний і календарний план роботи

1

1 рік

ст.586

Після заміни новими

11 -03

Посадова інструкція керівника гуртка

1

5 років

ст..43

 

11-04

Графік роботи, розклад занять, списки дітей

3

1 рік

ст.586

 

11-05

Журнал планування та обліку гуртової роботи.

1

1 рік

ст.591

 

11-06

Журнал індивідуальної роботи з дітьми

1

1 рік

ст.591

 

11-07

Журнал відвідування гуртків дітьми

1

1 рік

ст.591

 

11-08

Картотека дидактичних ігор, методичних розробок

1

3 роки

ст. 123 -127

 

 

План роботи

музичного гуртка «Мелодійний камертончик»

Місяць

Тема заняття

Мета

Матеріал

Жовтень

В королівстві чарівних мелодій

Розвивати цілісне уявлення про музику як вид мистецтва і соціальне явище, про її місце в житті людини.

Ознайомити дітей з камертоном, його призначенням. Вчити сидіти прямо, брати дихання між музичними фразами, не піднімати плечі. Виховувати любов до музичного мистецтва.

Аудіо програвач,

звукозаписи музики, зображення нот, камертон, музичні інструменти.

 

Пензликом чарівним намалюю ноти

Розвивати ритмічний і звуковисотний слух.

Вчити слухати музику від початку до кінця і визначати характер музики. Виховувати естетичний смак, почуття прекрасного.

Аудіо програвач, наочно-демонстраційний матеріал, аудіо програвач, фортепіано, шумові музичні інструменти

 

Як козаки в оркестрі грали

Розвивати увагу, відчуття ритму,  грацію та вокальні навички.

Ознайомити дітей з українськими традиціями. Виховувати культуру правильного поводження на музичному занятті. Закріплювати українські танцювальні рухи.

 

Аудіо програвач, звукозаписи вправи «Марш» муз. Старовинний козацький марш, слухання «Мелодія бандури» В. Лисенка, пісня «Синє, синє небо» Н. Май, танець «Галоп-полька»,  гра «Хто швидше зварить кашу»,  іграшкові коні,

Наочний матеріал, музичні шумові інструменти.

 

Красуня осінь по землі ступає

Розвивати дитячу творчість та уяву.

Вчити дітей співати легким природним голосом без крику та напруження. Виховувати естетичні почуття.

Аудіо програвач, фортепіано, шумові музичні інструменти, наочно-демонстраційний матеріал, записи музики.

Листопад

Зазвучить в оркестрі листя золоте

Розвивати творчу фантазію через відображення музичних образів у малюнку.

Виховувати інтерес до нових знань про музику.

Закріпити знання дітей і уявлення про характер музики: веселий, сумний і злий, вміння відображати настрій музики рухами, жестами.

Аудіо програвач, фортепіано, різнокольорові листочки, шумові музичні інструменти, наочно-демонстраційний матеріал, записи музики.

 

Шурхотливі тарілочки

Розвивати вміння слухати звуки, що постійно оточують.

Вчити розрізняти шумові і музичні звуки. Розвивати увагу, ритм.

Виховувати вміння слухати музичні твори з інтересом.

Аудіо програвач, фортепіано, пластикові тарілочки, кленові листочки, шумові музичні інструменти, наочно-демонстраційний матеріал, записи музики.

 

Екзотичний гість – дарбука

Розвивати співочі навички. Вчити диференціювати музичні звуки за тривалістю, уміння сприймати і порівнювати довгі і короткі звуки. Виховувати інтерес до музики.

Аудіо програвач, фортепіано, наочно-демонстраційні матеріали, дарбука, дитячі барабани.

 

Магічні переливи кришталю

Вчити розрізняти музичні інструменти на слух, використовувати ланцюгове дихання.

Розвивати дитячу фантазію через відображення музичних образів у малюнку.

Виховувати почуття прекрасного, збагатити духовний світ дитини.

Аудіо програвач, фортепіано, біла хустина, кришталеві стаканчики, металофони, трикутники, наочно-демонстраційний матеріал.

Грудень

Сеньйор Форте та сеньйорита Піано

Розвивати ладове, ритмічне чуття, тембровий слух, творчі здібності. Вчити розрізняти динаміку музики. Виховувати любов і інтерес до музики.

Аудіо програвач, фортепіано, шумові музичні інструменти, наочно-демонстраційний матеріал, записи музики.

 

Пан Нотний Стан

Розвивати тембровий слух. Ознайомити дітей з нотним станом та розміщенням нот.

Вчити аналізувати зміст і роль музичного виконавства. Виховувати повагу до професій у музичному мистецтві.

Аудіо програвач, фортепіано, шумові музичні інструменти, наочно-демонстраційний матеріал, записи музики.

 

Маленькі дзвіночки – зими синочки

Розвивати вміння аналізувати тембри звучання різних інструментів. Вчити проводити паралелі між відтінками звуку.

Виховувати інтерес до порівняння музичних інструментів та звуків з навколишнього середовища.

Аудіо програвач, маленькі дзвіночки, великий дзвоник, дитячі музичні інструменти, ілюстрації музичних інструментів.

 

Ялинковий сміх лунає, всіх співати він скликає

Розвивати музичні здібності дітей, формувати навички виконання пісень.

Вчити дітей за допомогою музичних звуків (тихих-голосних, високих-низьких, довгих-коротких) зображати найвеселішу пору року – зиму, зимові фантазії, забави дітлахів та їх радісний та світлий настрій. Виховувати почуття прекрасного.

Аудіо програвач, наочно-демонстраційний матеріал, аудіо програвач, фортепіано, шумові музичні інструменти.

Січень

Чудо Різдва

 

Розвивати музичні здібності дітей, формувати навички виконання пісень.

Ознайомити дітей з поняттям «приспів», «заспів», «куплет».

Вчити правильно «округлювати» звук.

Виховувати інтерес до професії композитора.

Аудіо програвач,

фортепіано, записи Ознайомити дітей з історією свята Водохреща, розвивати здатність до імпровізацій, виховувати у дітей почуття задоволення від спільної діяльності, колядок, наочно-демонстраційний матеріал, український одяг, зірка, дзвіночки.

 

Щедрий вечір

Розвивати ритмічний слух і звуковисотний слух. Закріпити знання дітей про народне святкування передноворічного (за старим стилем) щедрого вечора, про його символіку. Виховувати інтерес і повагу до національних традицій, любов до рідної землі.

Аудіо програвач,

фортепіано, записи щедрівок, колядок, наочно-демонстраційний матеріал, український одяг, зірка, дзвіночки.

 

Відтворимо в оркестрі мелодію води

 

Розвивати здатність до імпровізацій. Ознайомити дітей з історією свята Водохреща. Виховувати у дітей почуття задоволення від спільної діяльності.

Аудіо програвач, щедрівки, колядки, музичні інструменти, фортепіано, наочно-демонстраційний матеріал, вода, стаканчики, трубочки.

 

Сходинками голосів від сопрано до басів

 

Розвивати практичні навички визначення типу голосу за тембром і висотою звучання.

Вчити сприймати й аналізувати темброві особливості голосів.

Виховувати інтерес до різних хорових складів, їх художніх можливостей.

Аудіо програвач,

звукозапис співочих голосів та їх тембри, наочно-демонстраційний матеріал.

Лютий

В країні музики: пісня, танець, марш

Розвивати творчу фантазію дітей.

Знайомити дошкільнят з найпоширенішими жанрами музичного мистецтва. Виховувати любов до музики.

Аудіо програвач,

звукозапис маршу, гопака, коломийки,

фортепіано.

 

Зимонько, час тобі не лютувати і весні дорогу дати

Розвивати фантазію та уяву, музично ритмічний слух. Продовжувати знайомити дітей з веснянками, вчити чути в музиці зображувальні та виражальні інтонації.

Виховувати пошану, любов до народних обрядів.

Вишиті рушники, весняне печиво (птахи), магнітофон, звукозапис, лялька-опудало з соломи, штучні квіти, вінок з барвінку.

 

Подорож в беззвучне королівство

 

Розвивати у дітей музично-ритмічний слух, творчі здібності через засоби образотворчого мистецтва та музики.

Вчити дітей співати «ланцюжком», соло, дуетом, тріо, квартетом.

Закріпити знання дітей про ноти. Виховувати бажання  співати знайомі пісні.

Аудіо програвач, фортепіано, наочно-демонстраційний матеріал, кольоровий папір, дерев’яні палички, бутафорська хата, лист.

 

Крокуємо у березень

 

Розвивати фантазію та уяву, музично ритмічний слух. Продовжувати знайомити дітей з веснянками, вчити чути в музиці зображувальні та виражальні інтонації.

Виховувати пошану, любов до народних обрядів.

Аудіо програвач, фортепіано, наочно-демонстраційний матеріал, дерев’яні палички, дитячі шумові інструменти, квіти-віяла.

Березень

Заклична мелодія весни

Розвивати музичні здібності дітей, творчу фантазію. Вчити дітей розпізнавати музичні твори за жанрами: пісня, танець, марш. Закріпити знання про музичні звуки. Виховувати інтерес порівнювати різні музичні жанри, любов до мистецтва.

Аудіо програвач, фортепіано, лялькова ширма, металофон та саморобні музичні інструменти.

 

Сонячні струни

Розвивати практичні навички імпровізувати.

Вчити виявляти й усвідомлювати виражальні можливості динаміки в музиці.

Виховувати фантазію.

Аудіо програвач, фортепіано, казочка-поема «Весняні пригоди, підслухані в природі», музична гра «Музичні загадки», зображення музичних інструментів.

 

Звуки веселки

 

Розвивати інтерес до музичних занять.

Вчити дітей співати легким, природним голосом. Виховувати любов до класичної музики.

Оформлення зали весняного лісу, аудіо програвач, аудіозапис П.Чайковського «Підсніжник», запис співу птахів, іграшковий потяг.

 

Магічний вальс квітів

Розвивати вміння виконувати прості танцювальні рухи за показом. Вчити співати лагідно, наспівно.

Виховувати чутливість, інтерес до музики, формувати сприйняття світлого, радісного характеру мелодії.

Аудіо програвач, квіти іграшкові, музичні інструменти, металофони, трикутники, стрічки.

Квітень

Квітнева тріоль

Розвивати швидку і точну увагу. Вчити дітей виконувати невеликі музичні твори у складі дитячого ансамблю, чітко і виразно вимовляти слова пісні.

Виховувати любов до співу та музичної творчості.

Аудіо програвач, фортепіано, дитячі шумові інструменти, палички, магнітна дошка.

 

Парад оркестрів

Розвивати у дітей музично-ритмічний слух, творчі здібності через засоби образотворчого мистецтва та музики.

Вчити дітей співати «ланцюжком», соло, дуетом, тріо, квартетом.

Закріпити знання дітей про ноти. Виховувати бажання  співати знайомі пісні.

Аудіо програвач, фортепіано, наочно-демонстраційний матеріал, дерев’яні палички, барабани, саморобні шуршики.

 

Розмалюємо світ у яскраві барви

Розвивати дитячу фантазію через відображення музичних образів у малюнку.

Закріпити вміння розрізняти музичні інструменти на слух.

Вчити використовувати ланцюгове дихання.

Виховувати почуття прекрасного, збагатити духовний світ дитини.

Аудіо програвач, фортепіано, наочно-демонстраційний матеріал, металофони, трикутники, відео запис гри на стаканчиках.

 

Леді Дієз та джентльмен Бемоль

Розвивати практичні навички імпровізувати.

Ознайомити дітей із знаками альтерації.

Вчити виявляти й усвідомлювати виражальні можливості гармонії в музиці.

Виховувати фантазію.

Аудіо програвач, фортепіано, наочно-демонстраційний матеріал, металофони, трикутники, дитячі шумові інструменти, барабани, палички.

Травень

Вернісаж творчої майстерності

Розвивати творчі навички. Вчити дітей правильному поводженню під час свят. Виховувати у дітей бажання виступати на сцені, вміння художньо перевтілюватись.

Аудіо програвач, святково оформлена зала, музичні інструменти, костюми, декорації.

Додаток

Анкета для батьків «Розвиток творчих здібностей дітей»

Шановні батьки!

Для виявлення Ваших інтересів і побажань щодо організації до гурткової роботи у закладі дошкільної освіти просимо Вас відповісти на запитання.

 1. Прізвище ім’я дитини.
 2. Скільки років Вашій дитині?
 3. На що, на Вашу думку, варто звертати особливу увагу під час виховання та навчання дітей у закладі дошкільної освіти?
 • загальний розвиток;
 • фізичний розвиток;
 • підготовка до школи;
 • розвиток художньо-естетичного смаку (музична, образотворча, театралізована діяльність), творчих здібностей;
 • виховання екологічної культури;
 • національно-патріотичне виховання;
 • формування навичок безпечної поведінки;
 • мовленнєвий розвиток;
 • вивчення іноземної мови;
 • інший варіант.
 1. Чи хотіли б Ви, щоб Ваша дитина відвідувала гурток?
 • дитина вже відвідує гурток;
 • це залежить від якості та вартості занять;
 • не бачу різниці між заняттями гуртка і освітньою роботою в групі дитячого садка.
 1. Чи знаєте Ви, які гуртки функціонують у закладі дошкільної освіти, який відвідує Ваша дитина?
 • так;
 • ні.
 1. Який гурток, на Вашу думку, був би цікавий Вашій дитині?
 • розвивально - інтелектуальний
 • екологічний
 • театральний;
 • математичний;
 • фізичного виховання;
 • мовленнєвий;
 • музичний;
 • художньо-естетичний.
 1. Які інші додаткові послуги Ви хотіли б отримувати в ЗДО?
 2. Чи потребуєте Ви консультацій фахівців закладу дошкільної освіти (і яких саме) щодо вибору гуртка для дитини?
 • так;
 • ні.
 1. Ваші коментарі та пропозиції щодо роботи гуртків у ЗДО.

Дякуємо за співпрацю!