Як підвищити кваліфікацію
у центрі прогресивної освіти "Генезум"?

header
 • збірник матеріалів
 • публікація на сайті genezum.org безкоштовна
 • заочна участь
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 5 год, 0.05/0.1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • постійний доступ
 • можна проходити у будь-який час
 • дистанційне навчання
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 16/30 год, 0.5/1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • безкоштовний перегляд
 • інтерактив зі спікером
 • онлайн формат
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 2 год, 0.06 ЄКТС
СКОРО

Концепція Нової української школи передбачає докорінне реформування освітнього процесу в школі, який   направлений на формування компетентностей  учнів, необхідних для успішної  самореалізації їх в суспільстві.

Для формування ключових компетентностей під час навчально-виховного процесу виділяють низку наскрізних змістовних ліній, зокрема «громадянську відповідальність», яка сприятиме формуванню активного і відповідального громадянина суспільства, що поважає закон, вміє критично мислити, усвідомлює свою відповідальність за добробут країни і громади.

Кременчуцький ліцей №10 «Лінгвіст» у 2019 році долучився до Програми «Демократична школа», яка підтримує реформи з демократизації та децентралізації шкільної освіти, спираючись на Концепцію «Нова демократична школа» та рекомендації Ради Європи у сфері освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини.  

Освіта для демократичного громадянства й освіта з прав людини має за мету не тільки надати учням знання, уміння і навички, але і надати їм можливості вжити заходів у суспільстві в інтересах захисту та розвитку прав людини, демократії та верховенства права. Освіта покликана навчити  соціальній згуртованості, міжкультурному діалогу, визнанню цінності різноманітності і рівності, відповідальності за спільну справу, мирного вирішення конфліктів.

Щоб стати відповідальними активними громадянами, учні мають навчитися комунікувати і відстоювати власну думку, бути впевненими в собі,   працювати з іншими на результат, утримуватися від необдуманих дій і висновків, бути готовими приймати рішення і діяти, поважати себе і інших, попереджати і розв’язувати конфлікти. В майбутньому це допоможе їм підготуватися до самостійного життя, адекватної поведінки в ньому,  зважено  приймати рішення, ефективного співіснувати у спільноті. 

Формування соціальної і громадянської компетентності на уроках географії в межах змістовної лінії «громадянська відповідальність  спрямовано на виховання   дбайливого господаря, природоохоронця, відповідальної, ініціативної, соціально активної особистості, що орієнтується у своїй діяльності на культурні традиції і вектори розвитку суспільства.

Наскрізна змістовна лінія «громадянська відповідальність» сприятиме формуванню ставлення учня як громадянина до природи, моделі поведінки, які задовольняють власні інтереси і не порушують права інших, активної природоохоронної діяльності у своїй місцевості, уміння працювати в групі над проектами і дослідженнями на засадах співробітництва.

Реалізація наскрізної змістовної лінії « Громадянська відповідальність» на уроках географії здійснюється на трьох рівнях.

Перший рівень -  це навчання про:

 • громадянську відповідальність;
 • навколишнє середовище і адекватну поведінку в ньому;
 • природоохоронну діяльність;
 • любов до рідного краю;
 • культурне різноманіття;
 • здоровий спосіб життя.

Другий рівень -  навчання для:

 • розвитку розуміння і особистого ставлення до інших культур, світоглядів, переконань;
 • усвідомлення важливості екологічної відповідальності;
 • пошанування досвіду й цінностей власного й інших народів, держав, релігій і культур;
 • оцінювання власних вчинків і вчинків інших відповідно до прийнятих суспільних норм;
 • неупереджене ставлення до думок і висловлювань інших,
 • усвідомлення цінності життя людей, відповідальне ставлення до власної діяльності, розуміння цінності спільної діяльності;
 • формування активного і відповідального члена громадянського суспільства, що знає права людини і вміє їх захищати, ухвалювати зважені рішення, спрямовані на розвиток місцевої громади і суспільства.

Третій рівень - навчання через:

 • здобуття практичного досвіду громадянської відповідальності;
 • робота в групах над дослідженнями і проектами;
 • участь у громадській природоохоронній діяльності;
 • ефективна співпраця з громадськими об’єднаннями, волонтерство, підтримка громадських проектів та ініціатив;
 • виконання практичних вправ.

Для реалізації додаткової тематичної лінії «громадянська відповідальність» у викладанні географії необхідно до предметних  навчальних цілей долучити цілі виховання активних і відповідальних громадян.

Розвивати громадянські компетентності можна на уроці, за допомогою коротких вправ на 10-20 хвилин.

Вправа  «Всі ми різні, всі ми рівні»

Вправа дозволить учням сформувати толерантне ставлення до людей, незалежно від статі, віку чи соціальної належності.

Застосування вправи:  на уроці.

Предмет: географія.

Тема уроку: Кількість і розміщення населення Землі.

Клас: 6

Мета вправи: формувати толерантне ставлення до людей незалежно від статі, віку чи соціальної належності.

Форма/метод роботи: групова робота.

Ключова складова громадянської компетентності: відкритість до інших культур, переконань і світогляду інших людей.

Додаткова складова компетентності: гнучкість та вміння адаптуватися, мовні, комунікативні вміння та багатомовність.

Очікувані результати:

учень/учениця:

виявляє інтерес до вивчення переконань, цінностей, традицій та світогляду інших людей;

ставиться до всіх людей з повагою, незалежно від їхнього культурного походження;

може змінити свою поведінку, щоб зробити її прийнятною для інших культур;

може уникати міжкультурних непорозумінь.

Навчальні результати з програми навчання:

усвідомлює толерантне ставлення до представників людських рас і народів світу.

Тривалість вправи: 15 хв.

Інструкція для проведення вправи:

 1. Учні класу отримують набір карток різного кольору (5 кольорів) з переліком слів, які характеризують різні суспільні групи: Діти. Люди похилого віку. Жінки. Чоловіки. Християни. Китайці . Поляки. Ченці. Політики. Мусульмани. Європейці. Росіяни. Американці. Африканці. За однаковим кольором карток учні об’єднуються у 5 груп.
 2. Учні у групах уважно роздивляються картки, обговорюють і розкладають їх від 1 до 17 за значущістю, на їхню думку, в суспільстві.
 3. Перша група презентує свою послідовність карток з 1 до 3, а інші порівнюють з нею власні результати. Обговорюють. Далі 2-га група презентує від 4 до 7. І так далі презентують усі групи.
 4. Обговорення.

- Чому ви саме так розклали картки?
- Чи хотілося вам їх розмістити по-іншому? Чому?
- Чому розміщення карток у різних груп відрізняється?
- Як ви ставитеся до того, що визначає значущість людей за віковими, статевими ознаками, кольором шкіри, національною чи релігійною належністю?

 1. Підсумок. Усі люди незалежно від віку, статі, етнічної чи національної належності є рівними. Треба толерантно, з повагою ставитися до іншого.

Підсумок за результатами проведеної вправи:

Учні усвідомлюють необхідність налагоджування контактів з іншими людьми для вивчення їхньої культури, переконань, цінностей, традицій та світогляду; ставитися до всіх людей з повагою. Незалежно від їхнього культурного походження, релігійних відмінностей політичних поглядів.

Використані джерела:

Громадянська відповідальність: 80 вправ

Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу:

набір карток з надписами різних суспільних груп: Діти. Люди похилого віку. Жінки. Чоловіки. Християни. Китайці . Поляки. Ченці. Політики. Мусульмани. Європейці. Росіяни. Американці. Африканці.