Як підвищити кваліфікацію
у центрі прогресивної освіти "Генезум"?

header
 • збірник матеріалів
 • публікація на сайті genezum.org безкоштовна
 • заочна участь
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 5 год, 0.05/0.1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • постійний доступ
 • можна проходити у будь-який час
 • дистанційне навчання
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 16/30 год, 0.5/1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • безкоштовний перегляд
 • інтерактив зі спікером
 • онлайн формат
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 2 год, 0.06 ЄКТС
СКОРО

Сьогодні суспільство потребує таку особистість, яка вміє самостійно здобувати знання, застосовувати їх на практиці, критично мислити, приймати нестандартні рішення [1, c. 4]. Саме таку особистість повинна формувати сучасна школа: конкурентоспроможну,  творчу, яка не тільки багато знає, але і використовує свої знання у різних  життєвих ситуаціях. Одним із шляхів оновлення змісту освіти є реалізація компетентнісного підходу, який передбачає, що результатом навчання є не знаня і вміня,  а формування в учнів системи компетентностей [2, c. 4].  Саме тому я вирішила працювати над проблемою: «Формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках хімії шляхом використання інноваційних технологій».

Ця проблема є актуальною, так як «навчання  повинне будуватися таким чином, щоб всі учні могли і хотіли вчитися». 

А використання інновацій допомогає: подолати байдужість і пасивність, підвищити інтерес до навчального матеріалу і підтримувати його, враховувати індивідуальні особливості дитини, створити комфортні умови, за яких кожен учень відчуває свою успішність, створити умови для якісної освіти.

У своїй роботі я поєдную різні інноваційні технології: інформаційно-комунікаційну, рівневої диференціації, критичного мислення, проблемного навчання, інтерактивні, проектні, здоров’язберігаючі. Це дає можливість раціональніше використовувати час уроку, зробити його цікавим, плідним,  неповторним.

Так використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє зробити освітній процес більш наочним, цікавим, дозволяє вчителеві підвищити темп, формує у учнів  вміння самостійно здобувати знання
[3, c. 106]. 

Інформаційні технології я використовую на різних типах і етапах уроку.

Уроки вивчення нового матеріалу я провожу як слайд-лекцію, яка супроводжується динамічними ілюстраціями, моделями, таблицями, малюнками, схемами, відеофрагментами.

Уроки закріплення знань, умінь і навичок я проводжу, як урок-тренінг, урок-практикум, урок розв’язування розрахункових задач, на яких завдання, текст задачі, її розв’язок, правильні відповіді, проектуються на екран.

Небезпечні досліди або досліди з токсичними речовинами, демонструю за допомогою «Віртуальної хімічної лабораторії».

Як на уроці, так і в організації позакласних заходів, підготовці до олімпіад, конференцій, зовнішнього незалежного оцінювання, написання науково-дослідницьких робіт, використовую інформаційно-пошукові системи мережі Інтернет.

Технологія рівневої диференціації та індивідуалізації сприяє більш міцному і глибокому засвоєнню знань, розвитку індивідуальних здібностей. Тому під час контролю знань учнів складаю різнорівневі завдання, які створюють умови для прогресу учнів у навчанні у відповідності до їх можливостей, підвищують рівень мотивації.

У своїй практичній діяльності на різних етапах уроку, в ході індивідуальної, групової та фронтальної роботи, в поєднанні з іншими методами і прийомами навчання використовую завдання на тестовій основі. Вважаю, що тести, створені учителем, дозволяють більш ефективно визначити якість знань, індивідуалізувати завдання, враховуючи особливості кожного учня. Тест забезпечує суб’єктивний фактор при перевірці результатів, розвиває у дітей логічне мислення, уважність.

Технологія критичного мислення сприяє розвитку творчих здібностей учнів, розвиває вміння чітко і логічно вибудовувати усні висловлювання, допомагає учням розкритись. Критичне мислення необхідне не лише для навчання, а і в повсякденному житті.

Уроки узагальнення та систематизації знань я проводжу, як урок-конференцію, урок захисту навчальних проектів, урок-дослідження, на яких створюю умови, необхідні для прийняття учнями власного рішення. Для цього використовую три послідовні етапи: виклик – осмислення нової інформації – роздуми (рефлексія).

На першому етапі використовую малюнок, запитання, задачу, проблемну ситуацію, мозковий штурм, роботу з ключовими термінами, логічні ланцюжки, щоб учень визначив рівень власних знань до яких можуть бути додані нові.

На другому етапі учні самостійно і активно беруть участь у роботі, прослуховують виступи або виконують дослідження.

На третьому етапі учні обмінюються ідеями, висловлюють власну думку, роблять висновки [4, c. 198]. 

Технологія проблемного навчання забезпечує перенесення знань і вмінь учнів у нову ситуацію. Створення проблемної ситуації можливе при вивченні будь-якої теми. Схема технології така: створюю проблемну ситуацію, направляю учнів на її рішення, організую пошук рішення і застосування отриманих знань для вирішення практичних задач. Під час проблемного навчання я будую взаємовідносини з класом так, щоб учні могли проявляти ініціативу, висловлювати різні думки, навіть неправильні, але їх під час дискусії виправляють інші.

У своїй практиці використовую інтерактивні технології навчання (мозковий штурм, асоціативний кущ, кошик знань, хімічний диктант, «Продовж речення», «Мікрофон», «Лови помилку», «Порівняльна таблиця», «Знайди співвідношення», «Ромашка» тощо), які сприяють самореалізації особистості учня, підвищують його мотивацію до навчання та адаптацію в освітньому середовищі, розвивають його комунікативні здібності та підвищують самооцінку.

Інтерактивні технології я використовую на різних етапах уроку. Це дозволяє мені організувати навчання так, щоб усі учні були залучені до процесу пізнання, формування висновків, досягнення результату.

Підсумкові уроки організовую нетрадиційно – як урок-гру, урок-проект, урок-подорож, урок-дослідження, для яких характерні колективні форми роботи, активна діяльність учнів, підвищення інтересу до навчального матеріалу.

Зберегти здоров’я учнів мені допомагає використання здоров’язберігаючих технологій, які створюють безпечні умови для перебування та навчання в школі. При підготовці і проведенні уроку враховую: дозування навчального матеріалу (визначаю час на вивчення складного матеріалу, на проведення самостійних і контрольних  робіт); працездатність учнів; зміну видів діяльності (для подолання втоми); дотримання гігієнічних вимог (свіже повітря, гарне освітлення, чистота). При проведенні кожної лабораторної і практичної роботи проводжу інструктаж з безпеки життєдіяльності учнів з відповідним записом у журнал.

На уроках хімії я формую активного члена суспільства, який буде  впроваджувати свої ідеї у життя, допомагаю учню розкритись, проявити свої таланти, тим самим реалізую його потенціал, допомагаю визначитись із професією.

Таким чином, моя робота як вчителя направлена на створення нового суспільства, куди учні увійдуть як активні професіонали і будуть використовувати свої здібності на благо людства.

Література

 1. Електронний ресурс. Режим доступу до джерела інформації: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
 2. Електронний ресурс. Режим доступу до джерела інформації: http://gimnaz-kiv.at.ua/pdf/1_metodichka_khimija_vipr.pdf
 3. Електронний ресурс. Режим доступу до джерела інформації: file:///C:/Users/U/Desktop/Tvo_2015_1_18.pdf
 4. Електронний ресурс. Режим доступу до джерела інформації: file:///C:/Users/U/Desktop/Tvo_2015_2(1)__37.pdf