Як підвищити кваліфікацію
у центрі прогресивної освіти "Генезум"?

header
 • збірник матеріалів
 • публікація на сайті genezum.org безкоштовна
 • заочна участь
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 5 год, 0.05/0.1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • постійний доступ
 • можна проходити у будь-який час
 • дистанційне навчання
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 16/30 год, 0.5/1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • безкоштовний перегляд
 • інтерактив зі спікером
 • онлайн формат
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 2 год, 0.06 ЄКТС
СКОРО

У Національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті зазначено, що головним чинником забезпечення подальшого розвитку освіти повинна стати інноваційна діяльність педагогів. 

Актуальність проблеми обумовлена потребами практики, полягає у необхідності  впровадження ефективних педагогічних методик, які є більш результативними, ніж традиційні методи навчання.

Колективні способи навчання в парах змінного складу для вирішення даного завдання  стають затребувані в сучасних українських реаліях

Мета даної статті  полягає в обґрунтуванні впровадження в освітній  процес   колективних  способів навчання у парах змінного складу.

Основоположником  теорії колективних способів навчання є  Ривін О.Г. (1877 – 1944 рр), радянський педагог – новатор.  Те, що вводив О.Г. Ривін  для шкільної практики і для педагогічної теорії, було явищем принципово новим. О.Г. Ривін зробив педагогічне відкриття – самонавчання у парах змінного складу, своєрідну форму взаємодії здобувачів освіти в діалогічних парах змінного складу, хоч і не мав педагогічної освіти. Він був учителем з інженерним мисленням.

Історично першим досвідом роботи О. Г. Ривіна, про який є офіційна згадка, була його вчительська діяльність у 1918 році в містечку Корнин Житомирської області. Новий матеріал, в основному, вивчався парою здобувачів освіти, або самостійно сильним учнем. Майже для всіх навчальних предметів О.Г. Ривін розробив методику поабзацного опрацювання статей чи текстів. За якістю знань стежили дуже ретельно. Школа в Корнині проіснувала десять місяців. Свій метод Ривін називав «талгенізмом» від слів «талант» і «геній».

Після Другої світової війни поширення методу О. Г. Ривіна відбулось у двох напрямках: досвід застосування оргдіалогу М. Д. Брейтерманом, та створення теорії колективного способу навчання В. К. Дяченком.

Ключовий алгоритм, що  лежить в основі різних методик КСН:

 1. Отримай текст і поділи його на смислові абзаци.
 2. Знайди першого партнера.
 3. Опрацюй разом перший абзац твого тексту.
 4. Про що абзац? Про які явища, факти, події йде мова в цьому абзаці (ключові слова) ? Яка основна думка абзацу(визначається за ключовими словами) ? Як зв’язана основна думка з попереднім абзацом. Про що буде йти мова далі? Виділи і випиши основні поняття (незнайомі слова і словосполучення) у свій зошит. Перекажи текст даного абзацу партнеру.
 5. Дай відповідь на всі запитання партнера. Подумайте над заголовком даного абзацу, який стане опорним сигналом при дальшому переказуванні тексту, запишіть його в зошит.
 6. Прочитайте другий абзац тексту. Випишіть нові слова. Вислухайте  переказ партнером  першого і другого абзаців. Задайте запитання партнеру за першим і другим абзацом.
 7. Подумайте і запишіть заголовок другого абзацу. Подякуйте один одному за роботу.

М.А. Мкртчян  вказує, що при впровадженні методики О.Г.Ривіна слід приділяти увагу характеру спілкування здобувачів освіти. Слід вчити здобувачів освіти мистецтву ведення діалогу, продуктивній взаємодії учасників колективних занять. Під час роботи в класі над будь – яким завданням учитель повинен навчити здобувачів освіти вживати певні форми висловів. [14]

При структуруванні навчальної теми  програми передбачається чотири можливих дидактичних етапів (блоків):

 1. Вивчення нового матеріалу всієї теми.
 2. Відпрацювання умінь і навичок з теми.
 3. Узагальнення, систематизація знань, а при необхідності і їх поглиблення.
 4. Контроль знань, умінь, навичок.

Посадка дітей  згідно технології КСН має важливе значення. Н.В. Букарь пропонує: лекція, пояснення – здобувачі освіти сидять рядами; семінар – диспут – здобувачі освіти сидять по колу;  групова робота – сидять  по 4 здобувачів освіти;захист проєктів -  здобувачі освіти сидять у два ряди  один навпроти одного[7].

Н.В.Букарь зазначає що для забезпечення колективної роботи кожен учень повинен отримати картку. Картки блоку тиражують відповідно до кількості здобувачі освіти у класі, один блок повинен бути у запасі.

Формулювання завдань у першій частині картки починаються фразами: «вивчити напам'ять…», «сформулюйте…», «що називається…»,  «які речовини називаються…», «запам'ятайте…» і т.д.

Вправи доцільно починати фразами: «поясніть, чому…», «підтвердіть, що…», «наведіть приклади…», «доведіть, чому…», «перерахуйте…» і т.д., тобто здобувачі освіти повинні навчитися впізнавати, обирати, порівнювати поняття.

Необхідна і обов’язкова інформація, яка наведена у картці, розміщена  у верхній частині: посередині вгорі - назва навчальної теми, нижче – номер картки, справа - клас і номер теми згідно програми, зліва – абревіатура назви методики- ММ, МРБ, МВТ.

Не дивлячись на те, що кожна картка містить свою ідею, відмінну від інших карток, учень може розпочати роботу з будь – якої картки і виконати завдання у будь -  якій послідовності, оскільки  матеріал вже відомий з попередніх  уроків.

Час виконання завдань блоку карток розраховується під час підготовки навчального матеріалу. Якщо блок містить 4 картки, а у картці 1-2 завдання у першій і у другій частині , то здобувачі освіти можуть опрацювати  матеріал за один урок (45 хвилин) [7].

При відпрацюванні законів, понять  використовують мурманську методику (ММ), яку запропонувала Н.П.Воскобойнікова  у журналі «Химия в школе» 1993.№1.

При відпрацюванні навичок розв’язування задач (розрахункових і якісних) або контролю знань, умінь, навичок здобувачі освіти при розв'язуванні розрахункових та експериментальних задач, виконання вправ  використовується методика Ривіна — Баженова (МРБ), яку запропонувала Н.П.Воскобойнікова  у журналі «Химия в школе» 1993.№2.

Н.П.Воскобойнікова  пише, що  МРБ ефективна для всіх вікових груп школярів, але потребує достатньо розвинених  загальнонавчальних умінь і навичок.

Як готується навчальний матеріал ?

 Н.П.Воскобойнікова роз'яснює:  учитель визначає тему або дві теми, з яких слід відпрацювати уміння і навички або проконтролювати знання здобувачів освіти і складає «Листок учителя».

В першу колонку «Листка учителя» записуються, які типи задач і вправ для відпрацювання умінь і навичок будуть запропоновані учням з даної теми.

В другій колонці формулюються  конкретні завдання з кожного типу задач і вправ. Завдання можуть бути представлені у вигляді:

а) розрахункових задач;

б)експериментальних задач;

в)письмових вправ;

г) самостійних робіт здобувачі освіти з таблицями або іншими засобами наочності, з довідниками та іншими друкованими джерелами.

В третій колонці конструюються із підібраних задач і вправ картки для здобувачів освіти.

Пропонується «Листок учителя» та картки для здобувачі освіти до уроку поданого у додатку 1. (див. табл.1).

Таблиця 1

Листок учителя  МРБ

9 клас   Тема. Початкові поняття про органічні сполуки (1 частина)

Типи завдань і вправ

Завдання

Додаткове  завдання

Картки

І.«Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями»

І.А.Обчисліть об’єм кисню (н. у.), що вступає в реакцію  з 200 м3 метану.

І.Б.Який об’єм хлорметану  (н.у.) утворюється при взаємодії метану з 3л хлору?

Суміш зі 100мл ацетилену  і 400мл кисню підпалили. Чи залишився після реакції один із реагентів? У разі позитивної відповіді обчислити об’єм залишку цієї речовини (н.у.).

1.

 ІА,

ІБ

ІІ.«Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями»

ІІ.А.Який об’єм кисню (н.у.) необхідний для спалювання 200 м3 бутану?

ІІ.Б.Який об’єм дихлорметану  (н.у.) утворюється при взаємодії метану з 8м3 хлору?

Суміш зі 20л етилену  і 40л кисню підпалили. Чи залишився після реакції один із реагентів? У разі позитивної відповіді обчислити об’єм залишку цієї речовини (н.у.).

2.

ІІА,

ІІБ

Для забезпечення колективної роботи кожен учень повинен отримати картку із  завданнями. Пропоную їх зразки.

Тема. Початкові поняття про органічні сполуки (1 частина)

МРБ 9– 3

Картка 1

Розрахункові задачі 2

Додаткове завдання

І.А.Обчисліть об’єм кисню (н. у.), що вступає в реакцію  з 200 м3 метану.

І.Б.Який об’єм хлорметану  (н.у.) утворюється при взаємодії метану з 3л хлору?

Суміш зі 100мл ацетилену  і 400мл кисню підпалили. Чи залишився після реакції один із реагентів? У разі позитивної відповіді обчислити об’єм залишку цієї речовини (н.у.).

Тема. Початкові поняття про органічні сполуки (1 частина)

МРБ 9 - 3

Картка 2

Розрахункові задачі  2

Додаткове завдання

ІІ.А.Який об’єм кисню (н.у.) необхідний для спалювання 200 м3 бутану?

ІІ.Б.Який об’єм дихлорметану  (н.у.) утворюється при взаємодії метану з 8м3 хлору?

Суміш зі 20л етилену  і 40л кисню підпалили. Чи залишився після реакції один із реагентів? У разі позитивної відповіді обчислити об’єм залишку цієї речовини (н.у.).

Методику взаємопередачі тем (МВТ) запропонувала  .П.Воскобойнікова  у журналі «Химия в школе» 1993 №3.

Деякі поради учителям:

 1. Учитель може працювати за даною методикою зі школярами після достатньої власної підготовки (вивчення літератури про КСН, відвідування  і аналізу відкритих уроків своїх колег).
 2. Кожне колективне заняття необхідно починати традиційно: з роз'яснення завдань даного заняття і мотивації розв’язку кожного освітнього завдання колективного заняття.
 3. Під час колективного заняття всі присутні в приміщенні спілкуються спокійно по –діловому.
 4. Дуже важливо продумати закінчення колективного заняття, підведення підсумків роботи здобувачів освіти.

Отже, проблема вибору методів навчання була і залишається однією з важливих проблем як педагогічної теорії, так і практики реалізації конкретних освітніх  завдань. Процес навчання має бути спрямований на якісний розвиток дітей, характеризуватися багатством змісту і методичного арсеналу вчителя.

Майбутнє  за  системою:  учень  –  технологія  – учитель, за якої викладач перетворюється на  педагога-методолога,  технолога,  а  учень  стає активним  учасником  освітнього процесу. Саме такою технологією є технологія колективних способів навчання у парах змінного складу.

Література

 1. Закон України «Про освіту»
 2. Концепція «Нова українська школа»
 3. Карплюк С.О.- Досвід Ривіна – Дяченка у проектуванні методики взаємонавчання //  Вісник Житомирського державного університету. Випуск 43. Педагогічні науки. - 2008.- 125с.
 4. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. – Автор – укладач Н.П.Наволокова - 2-ге видання – Х.:Вид.група «Основа», 2012 – 176с.(Серія «Золота педагогічна скарбниця»)
 5. Андреев В.И. Талгенизм (таланты и гении). Формула успеха: честность и  компетентность. Описание обучающейся организации – СПб: Древо жизни, 2012 г. – 128 с.
 6. Бондаренко Л.В.  Изучение учебных и научных текстов в диалоге. Методика Ривина: сборник научно – методических материалов / Л.В. Бондаренко. – Красноярск: КК ИПК РО, 2015. – 184с.
 7. Букарь Н.В. КСО на уроках химии./ Н.В.Букарь. – 2008. – 27 с.
 8. Воскобойникова Н.П. Некоторые методики коллективных занятий. – Тамбов: ИУУ, 1993. – 50 с.
 9. Воскобойникова Н.П. Азбука КСО. Мурманская методика // Химия в школе. – 1993. – №1
 10. Воскобойникова Н.П. Азбука КСО. Методика Ривина – Баженова. //Химия в школе. – 1993. – № 2
 11. Воскобойникова Н.П. Азбука КСО. Взаимопередача тем //Химия в школе. – 1993. – № 3
 12. Дьяченко В.К. Коллективный способ обучения. Дидактика в диалогах. / Дьяченко В.К. - М.: Народное образование, 2004. – 352с.
 13. Дьяченко В.К. - Новая дидактика. / В.К.Дьяченко. - М.: Народное образование, 2001. – 496 с.
 14. Мкртчян, М.А. Становление коллективного способа обучения: монография / Красноярск : КК ИПК, 2010. – 228 с.