Як підвищити кваліфікацію
у центрі прогресивної освіти "Генезум"?

header
 • збірник матеріалів
 • публікація на сайті genezum.org безкоштовна
 • заочна участь
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 5 год, 0.05/0.1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • постійний доступ
 • можна проходити у будь-який час
 • дистанційне навчання
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 16/30 год, 0.5/1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • безкоштовний перегляд
 • інтерактив зі спікером
 • онлайн формат
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 2 год, 0.06 ЄКТС
СКОРО

Сучасне життя вимагає від людини компетентності у всіх сферах, вміння практично використовувати свої теоретичні знання, свій інтелектуальний потенціал. Безумовним є той факт, що розвиток освіти є одним з пріоритетних завдань держави. Існує думка, що країна, яка не вміє розвивати знання, в XXI столітті приречена на провал. Тому сучасному вчительству необхідно змінити свій світогляд, ставлення до результатів своєї діяльності.

Для того, щоб стати успішними в інформаційному просторі, діти і молоді люди повинні бути залучені в більш ефективні форми активного, конструктивного навчання, що забезпечує розуміння і здобуття незалежності. У зв'язку з цим перед учителями стоїть ряд завдань для досягнення ефективності сучасного навчання. Перш за все, вчителям необхідно впроваджувати інструменти взаємодії з учнями.  Слід забезпечувати персональний зворотній зв'язок для учнів. Обов’язково слід добре знати, як відбувається навчання, мати уявлення про рівень мотивації окремих учнів, про пережитих ними емоціях і про їхнє життя за межами школи. Беззаперечним є той факт, що для впровадження інновацій, сучасний учитель повинен володіти міцними навичками в галузі інформаційних технологій і методики їх використання як ефективного інструменту викладання. Не слід забувати й вдосконалювати свої професійні здібності, беручи участь в коучингу і менторингу в рамках своєї школи, а також в рамках мережевих професійних співтовариств [3, с. 43].        Звернення до проблем інноватики та виділення їх в число найважливіших напрямків сучасної наукової думки з'явилися результатом усвідомлення зростаючої динаміки інноваційних процесів у суспільстві. Розвиток наукових інтересів у цьому напрямку виявило складність і багатоаспектність даного феномена, що спричинило за собою появу різноманітних підходів до його аналізу.

Велика увага інновацій та істотний внесок в розробку педагогічної інноватики внесли такі вчені, як: М.В. Кларін, В.І. Загвязинський,
С.Д. Поляков, В.М. Полонський, Н.Р. Юсуфбекова та інші [8, с. 16-17].

Інноваційні процеси спрямовані на формування конкурентоспроможної, професійно і проблемно орієнтованої особистості. Майбутньому фахівцю необхідно усвідомлювати свою особисту і соціальну відповідальність, ставити цілі і бачити шляхи їх досягнення, розуміти тактику і стратегію на шляху до мети, адекватно сприймати як свободу, так і ризик, володіти прийомами «мозкового штурму», керувати емоціями, концентрувати увагу.

Це визначило необхідність усвідомлення того, що інноваційні процеси вимагають системного, цілісного вивчення з урахуванням факторів, що стосуються як власне нововведень, так і їх соціокультурного середовища. Пошуки рішення педагогічних проблем інноватики пов'язані з аналізом наявних результатів дослідження сутності, структури, класифікації та особливостей протікання інноваційних процесів у сфері освіти.

Школа, як ніяка інша установа, потребує компетентних кадрів. Видатний педагог - практик Ш.А. Амонашвілі компетентного вчителя  називав «майстром педагогічної справи». У його книзі «Єдність мети» є такі рядки: «Бути майстром педагогічної праці - значить володіти методикою, технологією реалізації вихідної позиції в педагогічному процесі, постійно шукати шляхи вирішення проблем навчання і виховання». Вчителю необхідно жити своєю професією, пізнавати свої педагогічні технології. Не дарма кажуть, що який вчитель, таке й суспільство. Постійна робота над собою, прагнення до самовдосконалення є обов'язковим у даній професії. «Той, хто мало знає, малому може і вчити». Ці слова належать великому дидактику Я.А.Каменському, і вони не втрачають своєї актуальності. У сучасних умовах знання є гарантом успіху і процвітання суспільства. Сучасний вчитель - постійно шукає, певним чином «вічний студент». При підготовці до уроку він користується не тільки підручником, але й об'ємною додатковою літературою. Зараз джерел інформації дуже багато. Адже за роз'ясненнями діти дуже рідко звертаються до батьків, скоріше вони запитають це у вчителя і, швидше за все,     на уроці [9, с. 12-13]. Вчитель повинен бути в курсі нових відкриттів, нових гіпотез, повинен бути готовий дати роз'яснення на виникаючі у дітей питання. Компетентний учитель - особистість відкрита як для учнів, так і для своїх колег. Чим більше спілкування, тим багатшими є педагогічні секрети, нехай і невеликі, але перевірені досвідом. Учитель повинен ділитися цим досвідом і самому бути сприйнятливим до нововведень. Зараз вік інформації. Компетентному вчителю цікаві нововведення педагогіки, нові педагогічні технології не тільки вітчизняних новаторів, а й зарубіжних. Вчитель – це немов  першовипробовувач теоретичних рекомендацій, він може довести їх правильність і життєздатність, або спростувати їх. Дійсно розвивальне навчання дає більше позитивних результатів. Інноваційні підходи у  навчанні повинні містити в собі методики логічних прийомів, навчити аналізувати, синтезувати, узагальнювати і робити висновки. Такі знання необхідні дітям їхньому подальшому житті, навіть більше, ніж їх конкретні пізнання в різних науках.

Тому  педагоги впроваджують у свою  практику  інноваційні  технології  диференціації  та індивідуалізації, проектні технології, які допомагають в організації уроків у формі самостійного проектування учбового матеріалу,  в подальшому моделюванні  в певній формі: графічній, знаковій, символічній, технології проблемного навчання, інтерактивні методи, інформаційні технології, мультимедіа – уроки, основою яких є комп’ютерні програми,  уроки на основі електронних підручників, презентації.

Інтерактивні технології займають сьогодні велике визнання і використовуються для  викладання  різних  учбових дисциплін. Такі технології дають змогу отримувати зворотній зв’язок між учнем та вчителем в реальному часі. Дитяча природа потребує наочності, це легко можна задовільнити завдяки інформаційно-комунікативним технологіям. Урок із застосуванням таких технологій підводить до нового типу взаємодії вчителя й учня. Знаючи специфіку викладання предметів  хімії та біології, вікові та психологічні особливості учнів, на уроці повинно бути багато наочності. Тому наявність комп’ютерних програм допоможе замінити низку учбових таблиць, крім того, це велика підмога для вчителя при підготовці і проведенні сучасних цікавих, нестандартних уроків.

Висновок. Таким чином,  використання інноваційних підходів вчителями приведе до більш якісного уроку, динамічності, інформативності, швидкості здобуття потрібної інформації, а найголовніше, цікавості до предмету, якісної перевірки знань і вмінь учнів за допомогою онлайн-тренажерів, прискоренню навчального процесу [4,c.17]. Технології інтерактивного навчання розглядаються як спосіб засвоєння знань, формування умінь і навичок в процесі взаємин і взаємодій педагога та учня як суб'єктів навчальної діяльності [5, c.13].

У наш час з’являються нові цифрові освітні ресурси. Їх використання надає можливість заощадити час на підготовку до уроків, знайти той матеріал, який у повній мірі дозволить зрозуміти нову тему, закріпити набуті знання учню. Крім того, інноваційні процеси надали можливість показати ті процеси, реакції, явища, які віддалені від нас у часі і просторі.

Наприклад, «Мозковий штурм» ставить собі за мету збір якомога більшої кількості ідей, звільнення учнів від інерції мислення, активізацію творчого мислення, подолання звичного ходу думок при вирішенні поставленої проблеми [3, c.21-25].

Ділова гра виступає важливим педагогічним засобом активізації процесу навчання. В процесі гри учень повинен виконати дії, аналогічні тим, які можуть мати місце в його майбутній професійній діяльності.

Мета системи інноваційної освіти - сприяти становленню компетентної, інтелектуально і духовно розвиненої особистості, готової вирішувати головні соціально - економічні проблеми на благо і в ім'я людини.

Сучасна педагогіка повинна враховувати унікальний досвід і характер кожного учня, розвивати його індивідуальність і таланти.

Таким чином, традиційні та інноваційні методи навчання повинні перебувати в постійному взаємозв'язку і доповнювати один одного.

Література

 1. Амонашвілі Ш.А. Виховна і освітня функції оцінки вчення школярів. М .: Просвещение, 1984
 2. Войніленко Н.В. Удосконалення контрольно-оцінних процесів як фактор управління якістю початкової загальної освіти. // Світ науки, культури, освіти. - № 4 (23), 2010.
 3. Загашена І.О., Заїр-Бек С.І. Критичне мислення. Технологія розвитку. СПб.: Альянс «Дельта», 2003
 4. Заїр-Бек С.І., Муштавінська І.В. Розвиток критичного мислення на уроці. М .: Просвещение, 2010
 5. Колюткін Ю.М., Муштавінська І.В. Освітні технології і педагогічна рефлексія. СПб .: СПб ГУПМ, 2003
 6. Котова С.А., Прокопеня Г.В. Система портфоліо для нової початкової школи // Народна освіта. - № 5, 2010
 7. Меттус Є.В. Жива оцінка: Програма «Портфоліо в школі» М .: Глобус, 2009
 8. Муштавінська І.В. Технологія розвитку критичного мислення на уроці і в системі підготовки вчителя. СПб .: КАРО, 2008
 9. «What is an Innovation in Learning?» Sam Redding, Janet Twyman, and Marilyn Murphy, 2018.