Як підвищити кваліфікацію
у центрі прогресивної освіти "Генезум"?

header
 • збірник матеріалів
 • публікація на сайті genezum.org безкоштовна
 • заочна участь
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 5 год, 0.05/0.1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • постійний доступ
 • можна проходити у будь-який час
 • дистанційне навчання
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 16/30 год, 0.5/1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • безкоштовний перегляд
 • інтерактив зі спікером
 • онлайн формат
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 2 год, 0.06 ЄКТС
СКОРО

На сучасному етапі розвитку нашої держави постала проблема відродження й перебудови національної системи освіти «як найбільш важливої ланки у вихованні свідомих громадян Української держави» (Державна національна програма «Освіта»). Тому особливої актуальності набувають проблеми формування творчої особистості, виховання молодої людини як громадянина на основі оволодіння гуманістичними цінностями , нормами демократичної культури.

Діяльність учителя української мови та літератури повинна бути спрямована на створення такої системи, головна мета якої – максимальний розвиток творчих здібностей учнів.

Актуальність і перспективність роботи:

- забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини;

- несе позитивну мотивацію учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;

- дозволяє  гарантувати досягнення певного стандарту освіти;

- робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури.

Мета:

- створення оптимальних умов для розвитку творчого потенціалу  дитини на уроках словесності;

- створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня;

- розвиток соціальної та громадянської компетентності дитини.

Пріоритетним завданням навчально-виховного процесу в сучасній школі є всебічний розвиток школярів, зокрема творчих здібностей особистості. Завдання педагога - управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, розвивати його уяву, асоціативне мислення, прагнення пос

Методи роботи з учнями для розвитку творчих здібностей.

Індивідуальна робота учнів.

Сформована пізнавальна активність учнів є необхідною, але не достатньою умовою розвитку творчої особистості. Другою важливою умовою ефективності навчального процесу та розвитку в учнів творчих здібностей є індивідуальна (самостійна) робота.

Самостійно здобуті знання самі цінні, бо вони сприймаються свідомо з самого початку, при цьому не має значення, що все це відбувається з прихованою допомогою вчителя. Організація самостійної роботи учнів має відповідати таким основним методичним та дидактичним вимогам:

1) посильність самостійної роботи для учнів;
2) дотримання принципу свідомості при її виконанні;
3) організація самостійної роботи за визначеною схемою;
4) підготовка учнів до виконання самостійної роботи:
- чітке інструктування учнів щодо цілей та завдань роботи,
- надання учням теоретичної бази, необхідної для початку самостійної роботи (для цього застосовується лекційна форма навчання),
- постановка перед учнями завдань, розв'язання яких потребує розумових зусиль;
5) безпосереднє спостереження вчителем за виконанням самостійної роботи, надання дітям допомоги у разі потреби;
6) прищеплення учням навичок самоконтролю під час роботи.

Очевидно, що ефективність самостійної роботи залежить від досвіду вчителя, максимально чіткої організації і контролю, раціонального планування часу і відповідно матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

Творчі методи, які активізують роботу учнів на уроках української мови та літератури.

 • Стимулювати бажання учнів працювати самостійно.
 • Заохочувати до роботи над проектами, запропонованими для роботи самими учнями.
 • Виключати будь-який тиск на дітей, створювати атмосферу "відвертості".
 • Надавати дитині свободу у застосування своїх здібностей.

Форми роботи для розвитку творчих здібностей на уроках української мови та літератури:

 1. Робота творчих майстерень (написання авторських віршів, оповідань, казок).
 2. Випуски художніх газет.
 3. Інсценізація уривків із творів, які вивчаються за програмою.
 4. Види творчих робіт на основі неповного тексту:

а) написання кінцівки поданого тексту;
б) написання творів за поданим початком і закінченням;
в) відтворення кількох пропущених епізодів.

 1. Ілюстрації учнів до прочитаних творів.
 2. Проведення літературних "Брейн - рингів".
 3. Використання граматичної та лінгвістичної казки.
 4. Використання нетрадиційного дидактичного матеріалу.
 5. Створення комп’ютерних презентацій.
 6. Використання елементів гри.
 7. Створення учнями власних проектів.

Використання технічних засобів навчання (кінофільмів, телепередач, звукозаписів, тощо) з метою розвитку творчих здібностей учнів збагачує методику викладання української мови, дає можливість розробляти нові методичні прийоми навчально-виховної роботи, приваблює своєю новизною та свіжістю, розширює взаємозв’язки між уроками з мови та інших дисциплін.

Єдиним, на мою думку, найефективнішим засобом досягнення мети є інноваційні технології навчання. Часто у роботі вчителі-словесники надмірно захоплюються використанням якоїсь однієї педагогічної технології, не помічаючи її "мінусів", не враховуючи індивідуальні особливості своїх учнів, їх готовність до роботи за певною технологією. Вважаю, що сучасному педагогові необхідно вибрати те "зерно", що дасть змогу створити свою міні-методику. А у творчого вчителя і учні прагнутимуть до творчості.

Сучасна методика нагромадила багатий арсенал прийомів інтерактивного навчання від найпростіших  («Робота в парах», «Ротаційні (змінні) трійки», «Карусель», «Мікрофон»)  до складних («Мозковий штурм», «Мозаїка», «Аналіз ситуації»), а також імітаційні ігри, дискусії, дебати. Використання інтерактивних технологій не самоціль, а засіб створення атмосфери доброзичливості  й порозуміння, зняття з душі дитини  почуття страху, спосіб зробити її розкутою, навіяти впевненість у своїх силах, налаштувати на успіх, виявити здібність до творчості.

Вміле застосування інноваційних форм роботи, на мою думку,  дасть змогу вчителеві успішно розв`язати порушені проблеми. Для цього визначила такий алгоритм:

 • визначити рівень підготовленості класу до сприйняття тієї чи іншої технології;
 • провести достатню попередню підготовку;
 • забезпечити послідовність в освоєнні учнями певних прийомів роботи;
 • дати учням інструктивні матеріали.

Часто використовую різні форми роботи в парах: "Взаємоінтерв'ю", " Ти мені – я тобі", "Взаємоперевірка". Дієвим є використання різноманітних форм і методів роботи на уроці: кросворди, ребуси, загадки, лінгвістичні ігри.

Перефразовуючи вислів"Як назвеш корабель, так він і попливе", на практиці впевнилась: як почнеш урок, так  він і "пройде". Тому велику увагу приділяю організаційному моменту. У своїй педагогічній практиці нерідко використовую розминки для мотивації навчання. На уроках застосовую такі стратегії, як: "Мікрофон", "Незакінчені речення", "Мозковий штурм",  "Метод ПРЕС", «Дерево рішень" та ін. Найбільше учням подобається сенкан . Застосовую метод проектів. Часто використовую власні мультимедійні презентації  на уроках мови та літератури.

Готуючись до кожного уроку , слід пам’ятати слова А.Макаренка: «Діти – це живе життя і життя прекрасне, і ставитися до них треба, як до товаришів і громадян, поважати їхнє право на навчання, радість і обов’язок відповідальності» .

Як підсумок, можна сформулювати такі рекомендації для ефективного розвитку творчих здібностей учнів:

 • не намагатися дати певну суму знань, а дбати про паростки творчості;
 • вчасно помітити, виявити приховані творчі здібності дітей, "розбудити" їх:
 • шукати такі завдання, які б пробуджували дитячі душі до творчості;
 • завдання для творчих робіт давати у кількох варіантах, щоб учень мав змогу вибирати;
 • створювати проблемні ситуації, що вимагають пошуків альтернативи, прогнозування;
 • не обмежувати творчу уяву учнів, не ставити її у вузькі рамки, а навпаки, давати волю дитячій фантазії; стимулювати і підтримувати ініціативу учнів, їхню самостійність;
 • помічати навіть незначні досягнення учнів, підкреслюючи їхню оригінальність, важливість, адже творчість є тоді, коли дитина відчуває, що її цінують.

Література

 1. Активні і інтерактивні технології громадської освіти// Директор школи.-2005.- № 6. 23-27 с.
 2. Браташ Н. Особистість CCI століття- яка вона?// Завуч.-2002.-№33.7-10 с.
 3. Волощук І.С. Морально-етичний аспект виявлення обдарованих дітей та розвитку в них творчих задатків//Педагогіка і психологія.-1994.-№3. 21-27с.
 4. Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина.-К.:Фірма «Віпол»,1993.75 с.
 5. Громадський І., Громадський В. Деякі нетрадиційні погляди на творчість //      Обдарована дитина. – 2006. – № 4. 40–44 с.
 6. Енгельмейєр П. Виховання творчої зрілості // Обдарована дитина. – 2004. – № 1.
 7. Калініченко Н. Діяльність учителя в організації самоосвіти учнів// Освітянське слово.-2004.-№ 6.
 8. Куцінко О.Г. Професійний довідник учителя літератури. -Х. Вид.група «Основа»,2012 .292-308с.
 9. Мельничайко В. Творчі роботи на уроках української мови. – К.: Рад. школа, 1984. – 225 с.
 10. Момот Л., Шелестова Л. До проблеми формування творчих здібностей у процесі навчання // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 2. 53–59 с.
 11. Приходченко К.І.Творче освітньо-виховне середовище навчального закладу- Х.:Вид.група «Основа»,2007.139 -143 с.
 12. Сидорак Н. Розвиток творчих здібностей на уроках // Українська мова та література. – 2006. – Ч. 46. 18–22 с.