Як підвищити кваліфікацію
у центрі прогресивної освіти "Генезум"?

header
 • збірник матеріалів
 • публікація на сайті genezum.org безкоштовна
 • заочна участь
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 5 год, 0.05/0.1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • постійний доступ
 • можна проходити у будь-який час
 • дистанційне навчання
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 16/30 год, 0.5/1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • безкоштовний перегляд
 • інтерактив зі спікером
 • онлайн формат
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 2 год, 0.06 ЄКТС
СКОРО

Мобільне навчання — це початок нової ери
безпрецедентної швидкості, гнучкості та
досягнень, які здатні надавати людині ключові
знання і навички саме тоді, коли їм це необхідно
Джош Берсін

Вступ. Сучасне життя висунуло суспільний запит на виховання  творчої особистості, здатної самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі і нестандартні рішення. Формування особистості сучасного типу, громадянина й патріота суверенної Української держави є одним із найважливіших завдань сьогодення.

Французький письменник Жуль Верна писав: « Настане день, коли наука випередить фантазію».   Так, як ми бачим, цей  час настав.  Сучасні діти від народження впевнено тримають в руках мобільні гаджети, кожен день годинами просиджують в інтернеті. У учнів відпала необхідність у вчителі, як джерелі знань. Тому ми, сучасні педагоги, повинні кардинально змінити свої погляди на свою професійну діяльність, намагатися вловити дух і потреби часу. Не можна залишатись вчорашнім вчителем, сучасної школи.

Освіта як основний фактор розвитку суспільства повинна завжди адаптуватись до умов сучасного світу. Так з появою комп'ютера і широкого його використання, світ почав змінюватись і тому заклади освіти почали реалізовувати програму інформатизації і комп'ютеризації, з'явились комп'ютера не лише як об'єкта вивчення, але і як засобу навчання.

Поява мережних технологій активізувала підключення всіх закладів освіти до мережі Інтернет і впровадження методів дистанційного навчання засобами електронної пошти, конференції, форумів, а згодом платформ для здійснення дистанційного навчання і створення дистанційних курсів, по іншому і бути не може, це є вимога сьогодення.

Але поява  перших мобільних пристроїв викликала швидше обурення, аніж схвалення від учителів, оскільки на той період не існувало методів педагогічно доцільного використання їх у навчальному процесі і мобільний телефон у руках учня був лише розвагою і засобом зв’язку. Таким чином, МОН України прийнято наказ про використання мобільних телефонів у навчальних закладах, відповідно до якого заборонялось усім учасникам навчального процесу з 1 вересня 2007 року використовувати мобільні телефони в загальноосвітніх закладах.

Проте, педагогічний потенціал нового покоління мобільних пристроїв – смартфонів – змусив наукову спільноту й освітніх адміністраторів переосмислити мобільні технології й упровадити їх у навчальний процес і перетворити їх застосування з розважального в навчальне.

Мобільні технології  вважають новою, актуальною стадією розвитку електронного навчання , що використовує як засіб навчання мобільні пристрої і безпровідний доступ до навчальних ресурсів.

За статистикою, у кожної людини є домінуючий спосіб сприйняття інформації: візуальний, графічний, ментальний тощо. Але при цьому об'єднуючим фактором є те, що навчання ефективніше, якщо учень є активним учасником процесу.

На жаль, уроки які ми проводимо у форматі своєрідних лекцій – розповідь, пояснення, де учні записують, потім читають підручник. Однак, як свідчить статистика, та піраміда навчання, навіть у сукупності такий формат для запам'ятовування не надто результативний. Із діаграми бачимо, що під час лекції учні засвоюють лише 5% інформації, вони нудьгують, і крадькома використовують мобільні пристрої. Тому слід лекційний матеріал збагатити, наповнити  цікавим матеріалом. На допомогу і прийшли мобільні технології.

Піраміда навчання

Цей недолік дозволяє подолати проблему залученням мобільних технологій роботи протягом навчального процесу.

Сучасні діти зростають повністю «занурені» в мобільні технології та комп’ютери, це наші цифрові діти. Персональні пристрої створюють те середовище, за допомогою якого молодь взаємодіє з оточуючим світом. Підлітки вже не сприймають традиційні форми навчання, а потребують мобільні технології в освіті. Їм необхідне динамічне інтерактивне середовище, яке забезпечить якісне оволодіння програмним матеріалом із максимальним наближенням до сучасних технічних можливостей дитини.    Викладаючи  природничі  дисципліни, так  в оновленій навчальній програмі з географії для 6–9 класів зазначено:  «Основне завдання сучасної загальноосвітньої школи полягає у ретельному доборі навчального матеріалу за принципом життєвої доцільності й функціональності, в активізації ролі самостійного навчання Варто також ураховувати те, що для успішної реальної діяльності сьогодні недостатньо знань і умінь, необхідні ще віра в себе, у свої сили, здатність ухвалювати рішення, жити й працювати в колективі й зосереджувати свої зусилля на конкретних завданнях, виявляти проблему, вести самостійний чи спільний пошук способів її розв’язання, брати на себе відповідальність за результати дій і вчинків» [1, с. 3].

Теоретичні дані. Навчання впродовж життя є достатньо актуальним питанням в освітньому процесі. Настав час,  що все життя потрібно навчатись. Адже технології, методи навчання, подача матеріалу у навчальному процесі постійно розвивається. Ми виховуємо молоде покоління, яке повинно мати міцні знання і вміння триматись в сучасному житті. Бути гнучким, комунікабельним, життєздатним. Для школярів, які прагнуть краще розібратись в навчальному матеріалі, або поглибити знання з обраного предмету, доцільним є винесення частин навчальної інформації  в Інтернет, що дасть їм змогу мати до неї вільний доступ. Хто стоїть на місці, той відстає.  А хто не може відставати, повинен рухатись вперед, і не зупинятись, досягнувши вершини, а підійматися вище, так говорить  давня мудрість.

Сутність і поняття мобільного навчання описано в зарубіжних дослідженнях  Вавула Дж. Н, Рейнголд Г, Трансклера Д., Кукульська – Хулме А. Зокрема авторами Д. Трансклером та А. Кукульською - Хулме розглянуто основи мобільних технологій та пристроїв освітні засади сучасного мережевого навчання, проблеми мобільного навчання, виклики, пов'язані з тим, щоб мобільне навчання стало суттєвим та стабільним компонентом у навчальних закладах, а також проблеми та наслідки впровадження мобільного навчання в майбутньому.

Аналіз технологій мобільного навчання представлений у роботах таких український вчених як Триус Ю.В., Рашевська Н.В. Сутність та зміст мобільного навчання висвітлювали  Бугайчук К.Л., Семеріков С.О. Зокрема  Ткачук Г.В. наголошує, що мобільні технології дають змогу проводити нові форми організації навчання, що передбачають взаємодію суб'єктів навчання між собою не тільки під час заняття, але й поза ним. Миттєва доставка навчального матеріалу сприяє підвищенню продуктивності роботи, а використання мобільного пристрою і велика кількість інтерактивного навчального матеріалу – активізації навчально – пізнавальної діяльності. Отже, можна говорити лише про позитивний вплив мобільних технологій на організацію навчального процесу.

У наукових дослідженнях останніх років теоретичні аспекти мобільного навчання розв'язували такі вітчизняні науковці, як Р.Б. Коцюба [1], С.В. Шокалюк і І. О. Теплицький [2;6],  В.Ю Биков [3],   К.Л. Бутейчук [4], В.А. Куклєв,  В. Д. Шарко.

Так В. Ю. Биков приділяв особливу увагу критеріям мобільного навчання в освітньому просторі, використання мобільних пристроїв різних типів. Значний внесок у теорію навчання за допомогою мобільних пристроїв зробив С. О. Семеріков [6]. Він відмічає важливість створення електронного середовища, в якому доступ до матеріалів будуть мати всі учні, задіяні у навчальному процесі. Де матимуть можливість вільно обмінюватись навчальною інформацією незалежно від місця і в будь – який час. Велику увагу мобільному навчанню приділяли увагу зарубіжні вчені,  зокрема, М. Опрі та К. Мірон . Вважали, що мобільні пристрої розширять діапазон часових рамок сприйняття інформації.

Всі дослідники, прийшли до висновку, що мобільні технології ведуть до змін самого навчання, вдосконалюють методи і засоби доступу до інформації та її подання. Навчання, в цілому, стає персоналізованим, доступним і необмеженим часовими рамками.

Дослідження ЮНЕСКО показали,  що за допомогою мобільних пристроїв учителя можуть ефективніше використовувати час на уроці. Один з варіантів реалізації даної концепції є модель навчання, яка називається « перевернутий клас». Суть її полягає в тому, що учням пропонують прослухати лекцію на мобільних пристроях за межами школи. Ознайомлення учнів з новим матеріалом та пошук нової інформації, відбувається вдома.  Практичні завдання які учні виконували в класі, виконують вдома.

Аналіз літературних джерел показує, що мобільні технології потребують великої уваги і клопіткої праці, як зі сторони вчителя, так і зі сторони  учня.

Під терміном «мобільні технології» розуміємо використання широкого спектру цифрових і портативних мобільних пристроїв (айфонів, смартфонів, планшетних комп’ютерів, електронних книг тощо) в освітньому процесі, які дозволяють здійснювати операції з отримання, обробки та поширення інформації. Саме мобільне навчання  або ( M – learning), це є взаємодія навчального контенту з учнями, або взаємодія вчителя й учнів відбувається за допомогою мобільних пристроїв.

Використання мобільних технологій відкриває нові можливості для навчання. Особливо для тих хто живе ізольовано або  у віддалених від освітніх центрів місцях. Але ми зіткнулись з великою проблемою пандемія коронавірусу. Яка поставила перед нами багато запитань, ми спочатку трішки розгубились, а потім почали швидко їх вирішувати. Так в умовах сьогодення ми почали використовувати дистанційне навчання.

Дистанційне навчання -  процес передавання й засвоєння знань, умінь навичок і способів – пізнавальної діяльності людини, що відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання  в спеціалізованому середовищі, що створене на основі сучасних  психолого – педагогічних та інформаційно комунікативних технологій.(Положення про дистанційне навчання наказ МОНУ від 21.01.2004 № 40).

Так в умовах сьогодення під час карантину ми активно впроваджуєм  дистанційне навчання, апробовуєм освітні онлайн – ресурси. Навчання за чіткою схемою.

Очний етап:  це прийняття рішення за  дистанційною формою навчання;  видача учням кодів – доступів, веб – адрес, електронних ресурсів, контактних даних вчителів; - інструктивно  - методичні рекомендації щодо основ дистанційної роботи на обраних електричних ресурсах;

Дистанційний етап: розсилка навчального матеріалу та домашніх завдань за допомогою електронного ресурсу; керована самостійна робота учнів;  види консультування

Очно – дистанційна:  дистанційна здача  домашніх завдань, самостійних, контрольних за допомогою електронних ресурсів;

Навчання учнів покоління Z  вимагає від вчителя креативності і постійного пошуку. Одним із таких засобів є смартфон або планшет на базі операційної системи Android. Дані гаджети дозволяють використовувати ресурси мережі Інтернет та різноманітні безкоштовні додатки, що завантажуються з сервісу Play Маркет. Аналізуючи цей сервіс, для себе я відкрила, що він містить безліч додатків, які є вірними помічниками під час вивчення географії, біології. Застосовую такі додатки, саме вони надають можливість аналізувати, візуалізувати знання та розвивають предметні та життєві компетентності учнів. Використовую такі додатки.

 1. Світ тварин. Додаток допоможе  у формі гри опанувати знання з зоології тварин. Гра – вікторина яка допоможе учням дізнатися все про тварин,  таких як: ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби, молюски, так само їх латинські назви. Ця гра – вікторина допоможе нам дізнатися все про тварин простим і приємним способом.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.age.animal.appspot&hl=ru

 1. Тварини – усі звірі й птахи в тесті по зоології.

У цьому додатку 100 фотографій відомих ссавців і 89 зображень птахів з усього світу, 19 рептилій і 4 амфібії, 44 види риб, 46 членистоногих. Як дикі тварини, так і домашні. Цілий зоопарк! Чи зможете ви їх всіх вгадати?

Це одна з кращих ігор про тварин. Всі тварини діляться на п'ять рівнів:

 1. Ссавці: африканські носороги і бегемоти, австралійські єхидна і качконіс і багато інших. Хто це - ягуар або леопард? Виберіть режим гри: * Відгадайте слово по буквах (легкий і складний набори). * Тести з варіантами відповідей. Пам'ятайте, що у Вас всього 3 життя. * Гра на час (дайте якомога більше відповідей за 1 хвилину) - дайте відповідь правильно більше 25 разів, щоб отримати зірку. Два навчальних режиму:
 2. Птахи: від маленької колібрі до величезного страуса з Африки, какаду і фламінго, навіть пінгвіни з Антарктиди!
 3. Плазуни і земноводні: крокодил і пітон, хамелеон і тритон.
 4. Риби - акули і піраньї, лящі і осетри.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asmolgam.animals&hl=ru

 1. Географія: країни, столиці і прапори світу Це додаток у формі вікторина про країнознавство і прапори світу,

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bedrill.quiz.flags.capitals&hl=ru

 1. Анатомія 3Д Атлас - дозволяє вивчати анатомію людини простим і інтерактивним способом. Завдяки простому і інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу можна спостерігати за будь-анатомічної структурою під будь-яким кутом. Анатомічні 3D-моделі особливо деталізовані і мають текстури з дозволом до 4000 пікселів. Цей безкоштовний додаток і просте друковане зображення переносуть учнів, і всіх, хто хоче дізнатися про внутрішню будову тіла людини, в інтерактивний  світ людської анатомії, візуально приголомшуючи. Повністю інтерактивний додаток Анатомія 4D використовує доповнену реальність та інші передові технології, щоб створити ідеальний фундамент для освіти 21-го століття. Це набагато більше, ніж додаток. Анатомія 4D переносить глядачів у подорож всередину людського тіла і серця, виявлення просторових відносин наших систем органів, скелета, м’язів і тіла. Це просте у використанні 3-мірне навчальнесередовищевідміннопідходить для використання в класі, або в будь-який час.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catfishanimationstudio.MuscularSystemLite&hl=ru

Запропоновані додатки надають реалістичності у вивченні географії та біології. Активізують увагу учнів. Зацікавлюють їх до вивчення природничих наук. Створюють атмосферу комфортного навчання, впливають на встановлення тісних соціальних зв'язків між учнем та вчителем, учнем та учнівським колективом.

Інтерактивні вправи для вивчення біології  Адреса веб-ресурсу: https://learningapps.org/.

https://learningapps.org/3074461

https://learningapps.org/3166819

https://learningapps.org/display?v=pa2tn6nat17

Універсальний інструмент використання мобільного гаджету на всіх етапах уроку, не залежно від навчального процесу. Сайт вміщує велику колекцію  напрацьованих завдань, яку можна застосовувати в навчальній діяльності, або скористатися конструктором і створити власні вправи.

Варіанти застосування:

 • | Індивідуальні завдання для заохочення, отримання додаткових балів. | Тестування за варіантами: підготувати 2 варіанта тестів, зробити QR-коди, надати дітям, в кінці зафіксувати їх оцінки.
 • Актуалізація опорних знань учнів.
 • Закріплення нового матеріалу.
 • Домашнє завдання.

Під час дистанційного навчання використовую сервіс Google Classroom . Він допомагає створювати в впорядковувати завдання, виставляти оцінки, коментувати  і організовувати ефективне  спілкування з учнями в режимі реального часу. Функціональність програми не складна у використання і забезпечує реалізацію таких можливостей:

- створення класів з предмету;

- створення   оголошень, завдань з можливістю прикріплення матеріалів, посилань, мультимедійного контенту ( у тому числі сервісу YouTube), різних типів файлів, а також створення і зберігання файлів на Google « Диску»;

- установка термінів складання кожного  конкретного завдання з точність до хвилини;

- графа виставлення оцінок за виконані завдання;

- можливість редагування і коментування зданих учнями завдань.

Використовую YouTube у навчанні, який робить урок набагато цікавішим , змістовнішим. Записую  тему, надаю посилання для перегляду. Використовую цікаві ютуб канали.

 1. Цікаві науки  -  канал на якому перекладено та озвучено науково – популярні та освітні відео на різні наукові  теми  з біології, географії.  Метою каналу є покращення ситуації із науковою грамотністю серед глядачів, які бажають отримувати інформацію саме українською мовою.  Так вивчаючи будову клітини використовую освітнє відео

https://www.youtube.com/watch?v=bBymW0PtVT0&t=27s

Вивчаючи у 6 класі тему Гриби , надаю учням посилання на перегляд відео уроків

https://www.youtube.com/watch?v=KUVb3_6QpFM

https://www.youtube.com/watch?v=VAgt2vo9HdE

https://www.youtube.com/watch?v=YnyVX2mrOFc

https://www.youtube.com/watch?v=bL0YsMpDoIw&feature=emb_rel_pause

https://www.youtube.com/watch?v=hPw7QCaYTj0

2.Моя країна – канал присвячений цікавим місцям України.

https://www.youtube.com/watch?v=Zqejs8CaH_0

https://www.youtube.com/watch?v=AOglI8zyWRU

3.Науки про Всесвіт – дослідження Всесвіту, природи

https://nosorog.net.ua/uk/enciklopediyi-dlya-ditej/138710-nauka-rozpovidaye-pro-vsesvit-ranok-ukr-588099.html

4.Віртуальна школа для учнів 5 -10 класів. Проєкт спрямований на створення навчальних відеоуроків  українською мовою для школярів. Проєкт корисний  як дітям і батькам, так і вчителям. Педагоги можуть використовувати короткі відеоуроки як додатковий матеріал при поясненні теми на уроці, а також захопити учнів переглядати відео вдома для кращого засвоєння матеріалу. Усі уроки тривають не більше 5 – 8 хвилин. В них коротко розкрито певну тему з основних дисциплін шкільної програми.

https://www.youtube.com/watch?v=PLFMAnuaCDM

https://www.youtube.com/watch?v=QUWLQTE5bUs

https://www.youtube.com/watch?v=5V0GrVSk4GM&t=394s

Карантин –  ввійшов у наше життя несподівано, зненацька  він став приводом почати робити те, що давно потрібно було зробити. Для мене , вчителя,  дав змогу відкрити нові можливості для організації дистанційного навчання, розвитку медіа грамотності  усіх учасників освітнього процесу.  Учні швидко адаптувались, адже  онлайн середовище для них звичне. 

Висновок

 1. Узагальнюючи все вищесказане, я приходжу до висновку, що у нас є можливість і необхідність використовувати та застосовувати мобільні технології в освітньому процесі за дистанційною формою навчання.
 2. Мобільні технології дозволяють забезпечити безперервний зворотній зв'язок, роботу з мультимедіа, читання та створення навчальних матеріалів, проведення досліджень та багато іншого.
 3. Розкрито суть поняття мобільної технології, яка базується на взаємодії вчителя та учня в межах спільного освітнього ресурсу, де доступ до навчальних матеріалів здійснюється за допомогою мобільних пристроїв у зручний час та у зручному місці.
 4. Мобільні технології за дистанційною формою навчання можуть забезпечити, та забезпечують, комфортне та безперервне навчання, та навчання впродовж усього життя, що не менш важливо для підтримки  власних знань на сучасному рівні.

Рекомендації

 1. Вчитель повинен передбачати майбутнє.
 2. Розуміти потреби учнів, підлаштовуватися під учнів, тільки вчитель знає своїх учнів найкраще.
 3. Дітям потрібно подавати під час дистанційного навчання якісний матеріал, а не великий його об'єм, матеріал слід відфільтровувати та концентрувати.
 4. Вчитель навчається протягом всього життя
 5. Повинен вміти вчити і оцінювати учнів всіх рівнів  досягнень.
 6. Не боятись змін, він є новатор, відкривач.
 7. Створювати комфортне середовище для розвитку дитини.

 

Література

 1. Биков В.Ю. Мобільний простір і мобільно орієнтоване середовище інтернет - користувача: особливості модельного подання та освітнього застосування // Інформаційні технології в освіті. 2013. – №17. С. 9-37.
 2. Горбатюк Р.М., Тулашвілі Ю.Й.  Мобільне навчання  як нова технологія вищої освіти [Електронний ресурс]. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2013. – № 27. С. 31-34.
 3. Мобільні технології в школі. Посібник для вчителя. Київ. Видавничий дім «Освіта ». 2019.
 4. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Науково – методичний посібник. – К.: А.С.К., 2006.
 5. Скрипник Г.В. Використання мобільних додатків для проведення навчальних досліджень під час вивчення предметів природничо – математичного циклу // Комп'ютер у школі та сім'ї. – – № 3. С. 28-31.
 6. Г.В.Ткачук Особливості впровадження мобільного навчання: перспективи, переваги та недоліки. Інформаційні технології та засоби навчання. Том 64, № 2, С.13-22.