Як підвищити кваліфікацію
у центрі прогресивної освіти "Генезум"?

header
 • збірник матеріалів
 • публікація на сайті genezum.org безкоштовна
 • заочна участь
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 5 год, 0.05/0.1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • постійний доступ
 • можна проходити у будь-який час
 • дистанційне навчання
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 16/30 год, 0.5/1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • безкоштовний перегляд
 • інтерактив зі спікером
 • онлайн формат
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 2 год, 0.06 ЄКТС
СКОРО

Актуальність проблеми, її практична значимість. Сучасне суспільство швидкими темпами  йде в напрямку його глобальної інформатизації. Освіта не стала винятком. Інформатизація освіти –одна із найважливіших соціальних вимог сучасного суспільства. Це потребує переосмислення досвіду реалізації нових інформаційних технологій, аналізу і оцінки можливостей їхнього використання в навчальному процесі, що обумовлює необхідність якісно нового рівня вивчення шкільних предметів з метою розвитку у кожного учня стійкого бажання і вміння вчитися, самостійно отримувати знання, творчо підходити до виконання навчальних завдань. Сучасним учням доступні найрізноманітніші джерела інформації, але часто саме наявність готової інформації сприяє розвитку пасивності. Зникає прагнення до пошуку, пізнання, творчості, тобто діяльності.

Навчальний матеріал може здаватися учням "сухим" і нецікавим, тому завдання вчителя – зацікавити їх. Комп’ютери, мультимедійна дошка, Інтернет – стали звичайним компонентом навчального процесу і важливим засобом формування та розвитку пізнавальної активності школярів, що  викликає більшу зацікавленість у порівнянні із підручниками та зошитами. Тому вважаю, що реалії сьогодення  визначають актуальність проблеми використання сучасних мультимедійних пристроїв в навчальному процесі, що зумовило вибір мною цієї теми. Персональні комп’ютери, SMART-дошки, мережа Інтернет, стають необхідними засобами у навчальному процесі. Крім того, використання SMART-технологій що на сьогоднішній день, вже не є новинкою, а широко впроваджуються та застосовуються у педагогічній практиці дозволяє більш широко і повноцінно розкрити творчий потенціал кожного учня [2].

Таким чином, стає зрозумілою актуальність використання технології SMART в освітньому процесі: учні сприймають інформацію швидше, беруть участь у групових дискусіях, виконують спільну роботу, проходять індивідуальну перевірку знань; встановлюється ефективний зворотній зв’язок у системі «вчитель – учень». Отже, застосування сучасних SMART-технологій у навчальному процесі є не тільки засобом активізації пізнавальної, творчої діяльності учнів, але й об’єктивно обумовленою необхідністю у зв’язку із стрімким розвитком науки та техніки, що потребує детального вивчення, розробки методів, форм, прийомів використання цих технологій та їх впровадження.

Аналіз актуальних досліджень. Поняття інновація в перекладі з грецької означає «оновлення», «новизна», «зміна» з'явилося вперше в зарубіжних дослідженнях XIX ст.В Україні на початку 90-х років XX ст. взято курс на розвиток інновацій[16]. Інновація в освіті— це: - результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем; - процес оновлення чи вдосконалення теорії й практики освіти, який оптимізує досягнення її мети. Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, В. Загвязинський, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та ін.) намагаються співвіднести поняття нового в педагогіці з такими характеристиками, як корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, передове [6, 14]. Адже ще видатний учений хімік Д. Менделєєв говорив: «Тільки той учитель і буде впливати плідно на всю масу учнів, який сам сильний у науці, нею володіє та її любить». Сьогодні бути педагогічно грамотним спеціалістом неможливо без знання безмежного арсеналу освітніх технологій [15]. Нові інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості, знаходження й закріплення всіляких професійних навичок, допомагають реалізувати принципово нові форми і методи навчання [1, 2].

Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові технології навчання на основі інформаційно-комунікативних дозволяють збільшити швидкість сприймання, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань [1]. Стійкий інтерес до навчання, позитивне ставлення до школи, рівень комфортності, зацікавленість батьків результатами успішності залежать від особистого ставлення учнів до необхідності вчитися. Сучасний учень повинен бути проінформованим, мобільним, мислячим, компетентним (неординарним, оригінальним, мати вільний вибір форм і засобів діяльності) готовим до соціально-економічних умов сьогодення. У формуванні саме такої особистості хімія відіграє важливу роль. Використання на заняттях інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою сьогоднішнього дня, необхідною умовою для реалізації дидактичних та методичних цілей і завдань відповідно до освітнього стандарту. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання хімії допомагає розв’язати цілий ряд проблем:

- підвищує зацікавленість учнів до предмету;
- надає можливість використати різноманітні матеріали;
- сприяє індивідуальному вивченню матеріалу учнями;
- розширює інформаційні потоки при використанні Internet - ресурсів;
- інтенсифікує роботу учнів на занятті та їх самостійну роботу.[2]

Хімія - складний предмет і не всім школярам зрозумілий, тому обладнання, отримане нашою школою в рамках реалізації Національного проекту «Відкритий світ» є тим засобом, що дозволяє зробити урок пізнавальним, захоплюючим, створюючи «віртуальну реальність» справжнього спілкування.

Під час навчального процесу використовую програми Smart Notebook, Classroom Management, колекцію LAT 2.0, лабораторний програмно-апаратний комплекс «Хімія».

У лабораторний програмно-апаратний комплекс «Хімія» входить реєстратор даних NOVAlink, набір кабелів для датчиків, датчик провідників з адаптером, датчик тиску, датчик рН з адаптором, датчик температури.

У чому ж полягає його доцільність?

 1. У моделюванні хімічних явищ і процесів необхідних для вивчення явищ і експериментів, що практично неможливо показати в шкільній лабораторії.
 2. Комплекс дозволяє розкрити істотні зв'язки досліджуваного об'єкта, глибше виявити його закономірності, що, у кінцевому рахунку, веде до кращого засвоєння матеріалу.
 3. Дає можливість учням самостійно контролювати та обробляти дані хімічного експерименту, що формує навички дослідницької діяльності, підвищує мотивацію, розвиває пізнавальний інтерес, наукове мислення.

Переваги  комплексу полягають у тому, що він допомагає:

 1. проникнути у мікросвіт молекул;
 2. здійснити віртуальний експеримент;
 3. зрозуміти механізм хімічних явищ.

Для того, щоб механізм запрацював, потрібен інструмент. Для роботи комплексу таким інструментом  є програма мультилаб. Ця програма дозволяє крім вимірювань, отримувати графіки залежності, діаграми, таблиці та зберігати дані.

Урізноманітнити урок допомагають інтерактивні і мультимедійні компоненти, які є в галереї програми смарт нотбук.

Інтерактивний комплекс є помічником і порадником, бо дозволяє зробити урок сучасним, дає можливість перетворити виконання нудних завдань з теорії у відкриття, проводити різноманітні досліди та власні дослідження, але не вирішує всіх питань як у освіті, так і в повсякденному житті.[3] Він може допомогти більш ефективно використати навчальний час занять і час підготовки до уроку, адже успіх навчання в цілому залежить і від того, наскільки творчо використаємо запропоновані рекомендації з урахуванням вікових індивідуально-психологічних особливостей школяра, а також від особистих педагогічних здібностей.

Вдале використання інноваційних технологій у поєднанні з традиційними методами навчання підвищує інтерес учнів до вивчення хімії, зростає їх активність, посилює у них прагнення здобувати знання самостійно. Таким чином, під час вивчення хімії вноситься вклад у формування цілісної компетентнісної освіти, що веде до формування цілісного світогляду, для розвитку якого необхідною умовою є формування в учнів єдиної природничо- наукової картини світу.

Література

 1. Артемова Л. М. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії з використанням ІКТ / Л. М. Артемова // Хімія. – 2011. – Липень (№ 13-14). – С. 5-7.
 2. Бондар Л. Інформаційні технології при викладанні хімії / Л. Бондар, О. Міщенко // Хімія. – 2011. – Жовтень. – № 29. – С. 10-13.
 3. Галішнікова Є. Використання інтерактивної Smart-дошки в процесі навчання / Є. Галішнікова // Учитель. – 2007. – № 4. – С. 8-10
 4. Демченко О. Д. Досвід використання інформаційних технологій на уроках хімії. Інноваційні технології в навчально – виховному процесі. 2012. – 36 с.
 5. Методика застосування технології SMART Board у навчальному процесі : навчальний посібник / Г.Ф. Бонч-Бруєвич, В.О. Абрамов, Т.І. Косенко. – К. : КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2007. – 102 с.
 6. Наказ Міністерства освіти та науки України «Про впровадження пілотного проекту «LearnІn - SMART навчання» № 812 від 12.07.2012р.
 7. Педагогическоенаследие / сост.: В.М. Кларин, А.Н. Джуринский. – М.: Педагогика, 1989. –2 54 с.
 8. Положення про електронні освітні ресурс mon.gov.ua/images/files/gromad_obg/ 2012/grom_obgovor_eor_50612.doc
 9. Smart-технології в Україні і світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodi.in.ua/smart-tehnolohiji/.
 10. Якубов С., Якінін Я. Технології SMART та навчальні матеріали / С. Якубов, Я. Якінін // Hi-Tech у школі. – 2011. – № 3-4. – С. 8–11.